Půjčka bez registru

  • Lze takovou půjčku získat?
  • Jaká jsou její rizika?
  • Na co si dát pozor?

Půjčka bez registru: Jde ji získat, nebo ne?

Půjčka bez registru je už téměř minulostí

Půjčka bez registru je možná stále snem mnoha spotřebitelů. Získat takovou půjčku bylo v dřívějších dobách vcelku jednoduché. Teď už však tento produkt v čistém slova smyslu poskytovatelé nenabízí. I když se může na první pohled zdát, že jsou tyto úvěry někde stále standardem, není to tak. Nebo by alespoň nemělo být. Po novele zákona o spotřebitelském úvěru z roku 2016 je každý poskytovatel půjček povinen prověřovat potenciálního klienta z hlediska jeho úvěruschopnosti a bonity. Činí tak na základě informací poskytnutých zájemcem o půjčku a v nezbytných případech čerpá poskytovatel informace i z takzvaných klientských registrů. Tento postup volí všichni důvěryhodní poskytovatelé půjček.

Existuje půjčka bez registru, nebo ne?

I přesto je dnes ještě možné setkat se občas s nabídkami půjček, které deklarují vynechání kontroly klientských registrů. Zda je tomu tak skutečně, je ovšem otázka. Vynechat kontrolu registrů totiž obnáší značná rizika jak pro úvěrovou společnost, tak zejména pro samotného klienta. Poskytovatel se v takovém případě při posuzování bonity klienta spoléhá pouze na informace svěřené samotným klientem. Podle současné právní úpravy, kterou stanovuje zejména zákon o spotřebitelském úvěru z roku 2016 – zákon č. 257/2016 Sb., mohou úvěry poskytovat pouze takové subjekty, které disponují licencí České národní banky.

Smyslem tohoto zákona bylo dát celému trhu se spotřebitelskými úvěry jednotný právní rámec, přiblížit jej standardům Evropské unie a minimalizovat rizika jak pro samotné poskytovatele úvěrů, tak především pro spotřebitele.

Právě prověření bonity potenciálního klienta je oním klíčovým momentem, kterým lze rizikovost celé transakce eliminovat. Logicky pak není úplně moudré spoléhat pouze na informace poskytnuté samotným zájemcem o půjčku, ale spíše je na místě opřít se o objektivní data z klientských registrů. A právě to je důvodem, proč spolehlivé úvěrové společnosti produkty, jako je půjčka bez registru, neposkytují. Podobně je to i s tzv. půjčkou na OP neboli půjčkou na občanský průkaz, která se vyznačuje jednoduchým a rychlým vyřízením žádosti. To znamená, že k podání žádosti stačí minimum dokladů, typicky pouze občanka bez další nutnosti ověřovat totožnost žadatele. Kromě občanky je obvykle potřeba ještě výplatní páska nebo jiný doklad o pravidelném příjmu.

Co jsou to registry

Proč vůbec existují klientské registry a jaké všechny informace zaznamenávají? V prvé řadě existuje mnoho druhů klientských registrů. Nejznámějšími a nejvyužívanějšími z nich jsou BRKI (Bankovní registr klientských informací), NRKI (Nebankovní registr klientských informací) a SOLUS (Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům). Tyto tři registry jsou základem pro všechny poskytovatele úvěrů.

Prověřování klienta by mělo být důkladné

BRKI

Bankovní registr klientských informací (BRKI) provozuje společnost Czech Credit Bureau. Jejími akcionáři jsou Česká spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, Moneta Money Bank a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. BRKI shromažďuje údaje bankovních institucí, které vypovídají o úvěrové historii a platební morálce klienta. Lze v něm tedy najít informace o bankovních úvěrech minulých i současných a také o průběhu splácení.

NRKI

Obdobou BRKI v nebankovní úvěrové sféře je Nebankovní registr klientských informací. Ten provozuje zájmové sdružení právnických osob Czech Non-Banking Credit Bureau, za kterým stojí úvěrové a leasingové společnosti. NRKI opět zaznamenává údaje o bonitě klientů, to znamená o minulých i současných půjčkách a o platební morálce klienta.

SOLUS

Registr SOLUS (Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům) zaznamenává obdobné informace, a kromě půjček a leasingů registruje také o údaje o platbách za telekomunikační služby a za energie. SOLUS tedy sdružuje nejen poskytovatele půjček, ale i společnosti z dalších sektorů. Profil klienta je tak komplexnější a může věřiteli významně pomoci v rozhodování, zda je konkrétní zájemce o půjčku dostatečně bonitní či nikoli.

Úvěr bez registru: Jakou roli hrají registry?

Na první pohled se může zdát, že registry klientských informací existují proto, aby zájemcům o půjčky komplikovaly život. Opak je však pravdou. Informace z registrů pomáhají poskytovatelům půjček a bankám vyhodnotit bonitu neboli důvěryhodnost klienta. Ta hraje zásadní roli při rozhodování, zda klientovi půjčka projde, či nikoli. Právě záznamy o platební morálce u dřívějších půjček mohou poskytovatelům hodně napovědět a pomoci jim vyhnout se tak rizikovým klientům.

Na druhou stranu mohou registry klientům při žádosti o půjčku také pomoci. Díky tomu, že shromažďují veškeré informace o minulých úvěrech klientů, nechybí v nich ani záznamy o vzorném, včasném splácení závazků. To jsou pro poskytovatele při rozhodování o důvěryhodnosti klienta velmi důležité a cenné informace, které hrají jednoznačně ve prospěch zájemce o půjčku.

Půjčka bez registru: Je to zodpovědné?

Klientské registry jsou součástí konceptu zodpovědného úvěrování. Přestože platná zákonná úprava prověřování zájemce o půjčku v registrech vlastně jen doporučuje, důvěryhodní poskytovatelé bez tohoto kroku smlouvu o úvěru s klientem nepodepíší. To bylo běžné dokonce i v „divokém“ období před schválením zákona o spotřebitelském úvěru z roku 2016. Bez využití informací z klientských registrů si lze totiž důkladné prověření úvěruschopnosti klienta pouze těžko představit. A právě zevrubné zhodnocení bonity zájemce o půjčku je základem zodpovědného úvěrování. Myšlenka zodpovědného úvěrování se přitom odvíjí od konání na straně poskytovatele půjčky, ale i od jednání samotného žadatele o úvěr.

Jaké povinnosti má poskytovatel půjček

Poskytovatel úvěru by si měl v této souvislosti zajistit dostatečné množství věrohodných informací vypovídajících o bonitě žadatele. Základem jsou údaje o jeho příjmech a výdajích. Ty žadatel o půjčku předkládá ze zákona poskytovateli, a to v podobě úplné a pravdivé. V případě potřeby pak žadatel o půjčku musí tyto informace vysvětlit či doplnit. Ještě před samotným posuzováním úvěruschopnosti žadatele mu poskytovatel sdělí, jaké informace a doklady od něj bude za tímto účelem potřebovat. Poskytovatel úvěru pak má dle zákona povinnost nashromážděné údaje o žadateli přiměřeným způsobem ověřit. Je-li to nutné, využije k tomu i nezávisle ověřitelných údajů.

Dále může poskytovatel využívat i databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti žadatele, tedy klientských registrů. Zde, pokud již má žadatel nějakou úvěrovou historii, si může poskytovatel opatřit údaje o jeho platební morálce. Ať už jsou tyto údaje pozitivní, či negativní, pro poskytovatele úvěru mají zásadní vypovídací hodnotu a mohou mu o potenciálním splácení půjčky daným zájemcem mnohé napovědět.

Pokud je pro žadatele půjčka bez registru prvním úvěrem a žádnou úvěrovou historii nemá, pak má poskytovatel možnost čerpat relevantní informace alespoň z registrů evidujících platby za telekomunikační služby či platby za energie. Poskytovatel úvěru schválí žadateli žádost o půjčku pouze v případě, že po vyhodnocení všech předložených informací o příjmech, výdajích a plnění dosavadních závazků nevzešly žádné pochybnosti o schopnosti žadatele úvěr splácet.

Povinnosti poskytovatele:

Povinnosti žadatele:

Zajistit si informace o finanční situaci klienta Dobře zvážit vlastní možnosti splácení
Informovat klienta o potřebných dokladech Vybrat si pro sebe tu nejvýhodnější půjčku
Ověřovat bonitu a úvěruschopnost klienta Obeznámit se důkladně s parametry úvěru před podpisem smlouvy
Ověřovat zjištěné informace, např. v klientských registrech Sdělit poskytovateli pravdivé informace

Jak poznat seriózního poskytovatele půjček

Kromě důkladného vyhodnocování bonity žadatelů, které ukládá zákon, existuje několik dalších faktorů, které vypovídají o serióznosti poskytovatele úvěru. Jedním z těchto atributů je například vynechání vysokých poplatků za uzavření smlouvy nebo absence přemrštěných sazeb za telefonování na zákaznickou linku. Pokud nastane u klienta nenadálý problém a klient nedokáže svůj závazek splácet, seriózní věřitel by mu měl maximálně pomoci v řešení takové situace. Solidní poskytovatel klientovi poradí, navrhne možné řešení a pomůže mu sestavit nový splátkový kalendář, případně klientovi dočasně odloží splátky. Základem je však proaktivní přístup ze strany klienta.

Jaké povinnosti má žadatel o půjčku?

Nejen poskytovateli úvěru leží na bedrech zodpovědnost za žadatele. Zájemce o půjčku by měl „ručit sám za sebe“ a realisticky vyhodnotit svoji schopnost splácet požadovanou půjčku, a to ještě předtím, než o úvěr vůbec zažádá. Na místě je v každém případě také zvážení účelu půjčky (důležitosti či nezbytnosti plánovaného výdaje, racionálnost plánované investice).

Nabídka na úvěrovém trhu je široká a zájemce si tak může vybírat z celé řady nabídek. Dostupné nabídky by si měl v klidu porovnat a zvolit pro sebe tu nejvýhodnější. V případě tak závažného rozhodnutí, jakým je sjednání úvěru, je vždy vhodná rozvaha a dostatek času na zvážení všech souvisejících okolností.

Před podepsáním smlouvy o úvěru by měl klient dobře znát parametry svého úvěru, tj. jeho celkovou výši, RPSN atd., a také případné důsledky nesplácení. Předběžné obeznámení se s těmito zásadními informacemi může klientovi pomoci vyhnout se nepřiměřenému zatížení svého rozpočtu a nebezpečí osobního bankrotu.

Nebankovní půjčka: Důsledky špatného zhodnocení bonity

Přestože zájemce o půjčku i poskytovatel úvěru mají oba své povinnosti, konečná zodpovědnost za správné vyhodnocení bonity klienta leží podle zákona o spotřebitelském úvěru na poskytovateli. To je jeden z aspektů ochrany spotřebitele, který tento zákon z roku 2016 přinesl.

Pokud poskytovatel úvěru poskytne půjčku žadateli i přesto, že zde byly důvodné pochybnosti o schopnosti žadatele požadovaný úvěr splácet, je smlouva neplatná. Klient má povinnost vrátit poskytnutou jistinu spotřebitelského úvěru v době přiměřené jeho možnostem. Pokud vznikne spor o tuto „přiměřenou dobu“, určí ji podle návrhu některé ze stran soud, a to s ohledem na možnosti klienta i s ohledem na spravedlivé uspořádání práv a povinností obou smluvních stran.

Půjčka bez registru může být tedy rizikovou záležitostí jak pro poskytovatele úvěrů, tak pro žadatele o půjčku. Poskytovatel riskuje zrušení uzavřené smlouvy a přichází o pravidelné měsíční splátky. Klientovi se taková půjčka může také vymstít, a to například tak, že soudem určená doba vrácení jistiny bude nakonec kratší, než měla být původní doba splácení půjčky. Je tedy zcela nabíledni, že poptávat ani nabízet půjčky bez nahlížení do registrů není vůbec rozumné.

Půjčka s pojištěním na cokoliv - nyní 70 000 Kč na 48 měsíců za 2 299 Kč/měs.

Kolik si chcete půjčit?
10 000 Kč 250 000 Kč
Na jak dlouho?

Výše měsíční splátky:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Vážený kliente, v souvislosti s vyřízením vaší žádosti o úvěr, budeme vyhledávat údaje o vaší osobě v databázích o bonitě a důvěryhodnosti klientů a zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s postupem a informacemi uvedenými proficredit.cz/informace_o_zpracovani_osobnich_udaju

Enter the word YES in the box:
Loading
Call Now Button