Často kladené dotazy

Přečtěte si odpovědi na nejčastější dotazy týkající se půjček a úvěrů u naší společnosti.

Jak probíhá výplata pojistného plnění?

Splátky úvěru je třeba hradit i po dobu šetření pojistné události – tedy až do doby, než pojišťovna potvrdí, že pojistné plnění vyplácí. I po dobu šetření pojistné události totiž zůstává povinnost hradit úvěrové splátky na Vás.

Pojistné plnění je vypláceno přímo do PROFI CREDITu, který vyplacené pojistné plnění připíše ve prospěch úvěrové smlouvy, ke které bylo pojištění sjednáno.

Pojištění V případě, že vznikne nárok na pojistné plnění, pojišťovna vyplatí do PROFI CREDITu
smrti z neúrazových příčin a smrti následkem úrazu Zůstatek dluhu (maximálně dvojnásobek zůstatku jistiny; nezahrnuje splátky po splatnosti, poplatky za upomínky, smluvní pokuty apod.) vyčíslený ke dni úmrtí.
invalidity třetího stupně a invalidity třetího stupně následkem úrazu Zůstatek dluhu (maximálně dvojnásobek zůstatku jistiny; nezahrnuje splátky po splatnosti, poplatky za upomínky, smluvní pokuty apod.) vyčíslený ke dni, kdy byly zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěného posouzeny orgánem sociálního zabezpečení s výsledkem vzniku invalidity třetího stupně.
pracovní neschopnosti Splátky úvěru splatné během trvání pracovní neschopnosti po uplynutí karenční doby (v délce 30 dnů), maximálně však ve výšce splátky splatné před pojistnou událostí. Z jedné pojistné události vyplatí nejvýše 12 splátek.
ztráty zaměstnání V případě zařazení pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce České republiky delšího než 30 dnů (karenční doba) pojišťovna vyplatí splátky úvěru splatné během trvání události po uplynutí karenční doby, maximálně však ve výšce splátky splatné před pojistnou událostí. Z jedné pojistné události vyplatí nejvýše 12 splátek.
závažných onemocnění V případě diagnózy zhoubného nádoru pojišťovna vyplatí 9násobek splátky splatné před diagnózou.

Zhoubným nádorem se rozumí zhoubný (maligní) nádor tlustého střeva, konečníku, prsu, děložního hrdla, prostaty, průdušek, průdušnice nebo plic charakterizovaný nekontrolovatelným a invazivním růstem nádorových buněk a doložený lékařskou zprávou včetně histologického nálezu. Za zhoubný nádor se nepovažuje karcinom in situ.

Více o pojištění zde.

Jaké půjčky mohu sloučit do jedné (konsolidovat)?

Můžete sloučit až 6 půjček (3 naše a 3 půjčky odjinud). Vhodné jsou standardní spotřebitelské úvěry, naopak není možné sloučit kontokorenty, kreditní karty a podnikatelské zápůjčky.

Jaké dokumenty si mám připravit při sloučení půjček?

Dokladovost je standardní jako u každé jiné půjčky, jen navíc bude potřebovat doklady ke stávajícím půjčkám mimo našich. Ideálně smlouvu nebo jiný dokument, který bude obsahovat výši půjčky, splátky, délku splácení a datum vyplacení nebo případně první splátky.

Kolik peněz mi půjčíte?

Výše poskytnutého úvěru/půjčky se samozřejmě odvíjí od výše vašeho příjmu či od obratu z podnikání. V rámci pojištěné půjčky můžete obdržet částku od 10 000 Kč do 250 000 Kč. Stačí, když vyplníte formulář my vám obratem zavoláme pro doplňující informace.

Jak dosáhnu na Pojištěnou půjčku ve výši 250 000 Kč?

Pojištěnou půjčku ve výši 250 000 Kč může získat každý klient, který splňuje podmínky pro vstup do Klubu dobrého klienta. Vstoupit lze již po 6 řádně zaplacených splátkách Pojištěné půjčky. Pro schválení maximální výše Pojištěné půjčky je dále zapotřebí projít prověřením bonity a dalšími schvalovacími procesy, které slouží jak k ochraně klienta, tak i naší společnosti.

Co je podpis smlouvy na dálku?

Nově nabízíme možnost podpisu smlouvy na dálku bez nutnosti schůzky s poradcem. Jakmile se klient rozhodne využít pro podpis úvěru podpis na dálku, tak obdrží na svůj bankovní účet, který uvedl do žádosti o úvěr potvrzující platbu ve výši 1 Kč, kde VS (variabilní symbol) bude sloužit jako podpisový kód. O této platbě přijde klientovi informativní SMS, na kterou odpoví velmi jednoduše: Souhlasím Jméno Příjmení Podpisový kód. Tím je smlouva podepsána.

Jaké podmínky musím splňovat, abych mohl(a) pojištění k úvěru sjednat?

Balíčky pojištění A a B si můžete sjednat, pokud je Vám mezi 18 a 65 lety a:

 • nejste v pracovní neschopnosti,
 • nejste v invalidním ani starobním důchodu,
 • nepožádali jste o přiznání invalidního důchodu.

Další podmínky jsou určeny balíčkem pojištění, o který máte zájem:

 • pojištění závažných onemocnění můžete sjednat, pokud Vám nebylo diagnostikováno zhoubné nádorové onemocnění,
 • pojištění pracovní neschopnosti můžete sjednat, pokud jste zaměstnaný(á) nebo podnikáte,
 • pojištění ztráty zaměstnání můžete sjednat, pokud:
  • jste zaměstnán(a) v pracovním poměru nebo služebním poměru na dobu neurčitou,
  • nejste ve zkušební ani výpovědní lhůtě,
  • nevedete jednání o skončení pracovního nebo služebního poměru dohodou, ani Váš pracovní poměr nekončí jiným způsobem.

Balíček pojištění C si můžete sjednat, pokud je Vám mezi 18 a 70 lety.

Více o pojištění zde.

Co je finanční arbitr?

Úřadem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů ze smluv uzavřených mezi naší společností a spotřebiteli v souvislosti se spotřebitelským úvěrem, a to bez ohledu na sjednanou rozhodčí smlouvu, je Kancelář finančního arbitra. Její webová adresa je www.finarbitr.cz.

Kdy bude ukončena smlouva, která byla uhrazena zápočtem?

Do 30 dní od převzetí akceptačního dopisu k nové smlouvě. Poté vám také můžeme vyplatit případný přeplatek, který na smlouvě uhrazené zápočtem vznikne.

Kdy bude moje smlouva ukončena, pokud doplatím poslední splátku?

Smlouvy ukončujeme 1x týdně – vždy v pondělí. O ukončení smlouvy vás vyrozumíme písemně, na vaši kontaktní adresu.

Proč neposkytujete automatický revolving od 1. 12. 2016?

Dle zákona o spotřebitelském úvěru platného od 1. 12. 2016 neposkytujeme automatický revolving.

Proč mi byly inkasem strženy dvě splátky místo jedné?

Pokud předchozí splátka nebyla uhrazena (nebyl dostatek prostředků na bankovním účtu pro realizaci inkasa), dojde k jejímu stržení současně s uhrazením nové splátky.

Na co mohu použít úvěr či půjčku od PROFI CREDIT?

Osobní půjčky (spotřebitelský úvěr) můžete použít na cokoliv. Nejsou účelově vázány, záleží tedy jen na vás, co si za peníze z naší půjčky pořídíte.

Podnikatelskou půjčku můžete použít pro účely vašeho podnikání.

Jaké doklady musím předložit, abych mohl získat od PROFI CREDIT úvěr či půjčku?

Pro poskytnutí osobní půjčky od PROFI CREDIT je třeba doložit následující doklady – viz zde.

Jak mám doložit výši příjmu?

Výši příjmu doložíte potvrzením zaměstnavatele o výši příjmu, výplatní páskou nebo bankovním výpisem v případě pojištěné půjčky nebo daňovým přiznáním za předchozí zdaňovací období v případě podnikatele.

Co mám dělat, když jsem změnil/a jméno?

V takovém případě nám zašlete kopii nového občanského průkazu, z nichž budou patrné uvedené změny.

Co mám dělat, když jsem v prodlení a nemohu uhradit splátku?

Pokud jste se dostal/a do situace, kdy nebudete moci uhradit splátku, kontaktujte neprodleně přiděleného úvěrového poradce, který s vámi prodiskutuje vzniklou situaci a navrhne nejlepší postup, jak vzniklou situaci řešit.

Jak mám postupovat, když jsem změnil trvalé bydliště nebo korespondenční adresu?

Všechny změny údajů ve Vaší smlouvě nám prosím neprodleně ohlaste. V případě změny jména či adresy trvalého bydliště nám prosím doložte kopii nového Občanského průkazu. Při změně kontaktní adresy nemusíte žádný doklad zasílat, stačí nám pouze, když změnu nahlásíte na e-mail: proficredit@proficredit.cz

Jak postupovat v případě uvedení špatného variabilního symbolu u platby?

V takovém případě nám zašlete na naše klientské centrum potvrzení úhrady splátky (nejlépe e-mailem nebo poštou). Postačí nám kopie uhrazené složenky nebo kopie výpisu z účtu s krátkým popisem vzniklé situace, abychom mohli platbu správně spárovat.

Jaká je výše úroků?

Výše úroků závisí na výši úvěru a zvolené délce splácení. Konkrétní příklady vám sdělí náš úvěrový poradce, se kterým vám rádi sjednáme nezávaznou schůzku na bezplatné informační lince 800 166 000.

Jak úspěšně stornovat již vyplacený automatický revolving?

Aby došlo ke stornování automatického revolvingu (týká se smluv uzavřených do 30. 11. 2016) je třeba vrátit celou výši automatického revolvingu. Pokud byly započteny nějaké splatné penalizační faktury (v souladu se zněním smlouvy), pak je třeba vrátit celou částku automatického revolvingu, která měla být vyplacena. Od 1. 12. 2016 již nebude automatický revolving poskytován.

Jak správně postupovat pro dohledání uhrazené platby?

Vždy je třeba zaslat doklad o této platbě. Na jeho základě můžeme platbu správně přiřadit, a to i v případě, že byla platba omylem uhrazena na jinou smlouvu.

Jak správně odstoupit od již vyplacené smlouvy?

Pro akceptaci odstoupení od smlouvy je třeba sepsat do 14 dní žádost a do 30 dní od této žádosti vrátit celou vyplacenou částku zpět na náš účet.

Jakou formou mi budou peníze vyplaceny, jak budu splácet?

PROFI CREDIT provádí veškerou výplatu půjček a úvěrů bezhotovostním způsobem, převodem peněz na váš účet. Půjčku můžete splácet bankovním převodem nebo jednoduše inkasem z účtu nebo i přímým vkladem v Komerční bance.

Jaké jsou podmínky bezplatného odkladu až 3 splátek u Pojištěné půjčky?

Při splnění a zároveň prokázání některé z níže uvedených podmínek má Klient právo na bezúplatný odklad maximální tří splátek. Klient je oprávněn toto právo uplatnit i opakovaní, celkem má ale právo na odklad maximální tří splátek dohromady za celou dob u trvání smlouvy.
Podmínky, při jejichž splnění a prokázání Klientovi vzniká právo na tento odklad splátek, jsou následující:

a) Klient či fyzická osoba blízká Klientovi (ve smyslu OZ), která má s Klientem totožné místo trvalého pobytu (tak jak je zapsáno v příslušné evidenci) po dobu alespoň 3 měsíců (posuzováno ke dni splnění podmínek zakládajících právo na odklad Splátek), dále též jen „Člen domácnosti Klienta“, je dlouhodobě práce neschopný (tímto se rozumí pracovní neschopnost započatá nejdříve v den podpisu Nabídky ze strany Klienta a trvající déle než 3 týdny). Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením kopie aktuálního lékařského potvrzení prokazujícího dobu trvání pracovní neschopnosti Klienta či Člena domácnosti Klienta.

b) s Klientem či členem domácnosti Klienta byl ukončen pracovní poměr. Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením kopie potvrzení o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, výpovědi či jiného dokladu prokazujícího ukončení pracovního poměru, které nastalo maximální před 6-ti měsíci.

c) Klient či člen domácnosti Klienta hradí náklady spojené s úmrtím Člena domácnosti Klienta či s úmrtím jiné Klientovi blízké osoby (ve smyslu OZ) ve výši alespoň 5.000,- Kč. Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením dokladů o výši vynaložených nákladů a o jejich zaplacení.

d) vznik škody na majetku Klienta ve výši alespoň 50.000,- Kč v důsledku živelné pohromy. Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením písemného potvrzení o vzniklé škodě a její výši vydané příslušnou pojišťovnou či orgánem veřejné správy ČR (např. příslušným obecním úřadem).

e) dluh zaměstnavatele na mzdě či platu Klienta nebo člena domácnosti Klienta. Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením originálu písemného potvrzení zaměstnavatele o jeho dluhu vůči zaměstnanci za daný měsíc(e). Ve všech shora uvedených případech právo Klienta na odklad Splátek vzniká pouze tehdy, pokud k události zakládající toto právo dojde až po dni podpisu Nabídky ze strany Klienta. Účinnost odkladu nastává okamžikem doručení Klientem vlastnoručně podepsané písemné žádosti o odklad Splátek včetně shora uvedených dokladů k prokázání splnění podmínek pro odklad Poskytovateli. V žádosti je Klient povinen uvést, zda uplatňuje právo na odklad jedné, dvou či tří Splátek. Pokud Klient v jedné žádosti uplatňuje právo na odklad více než jedné Splátky, musí se vždy jednat o po sobě jdoucí Splátky. Při opakované žádosti Klienta o uplatnění práva na odklad Splátky právo na tento odklad vzniká pouze tehdy, pokud od naposledy odložené Splátky Klient uhradil alespoň 3 po sobě jdoucí Splátky. Pokud podmínky pro vznik práva na odklad mají být splněny na straně člena domácnosti Klienta, je Klient povinen vedle shora uvedených dokladů doložit i to, že daná osoba je skutečně Členem domácnosti Klienta. O provedení odkladu zašle Poskytovatel Klientovi písemné potvrzení včetně upraveného splátkového kalendáře. Po dobu odkladu neběží sjednaný úrok za poskytnutí úvěru. V důsledku odkladu dochází k nepatrnému snížení rožní procentní sazby nákladů na úvěr (RPSN). Výše RPSN po provedení odkladu bude uvedena v upraveném splátkovém kalendáři. Ve všech shora uvedených případech právo Klienta na odklad Splátek zaniká, pokud nebude žádost Klienta o odklad včetně příslušných dokladů doručena Poskytovateli nejpozději v den, ve kterém prodlení Klienta s úhradou Splátky dosáhlo třiceti dnů.

Kde mohu zažádat o úvěr či půjčku?

Můžete nás kontaktovat ZDARMA na infolince 800 166 000 nebo vyplnit on-line formulář na našich internetových stránkách. Na základě informací, které nám poskytnete, vybereme nejvhodnějšího úvěrového poradce, který vás bude kontaktovat a všechny potřebné kroky k uzavření úvěru s vámi projedná osobně.

Můžete se obrátit i přímo na některé z našich regionálních ředitelství, jejichž seznam naleznete ZDE.

Kde zjistím informace ke své smlouvě nebo žádosti?

Využijte sekci Klientský portál, kde získáte jednoduchý a rychlý přístup ke smlouvám a žádostem. Pro vstup vám postačí rodné číslo a kontaktní telefon. Případně využije naše Call centrum v pracovní době pondělí až pátek 8-16,30 na telefonním čísle +420 469 778 490, nebo pište na e-mail proficredit@proficredit.cz. Vždy uveďte číslo vaší úvěrové smlouvy / žádosti.

Je u vaší společnosti možnost konsolidace úvěru?

Pokud máte zájem o toto individuální řešení, obraťte se prosím ZDARMA na naše naše Call centrum v pracovní době pondělí až pátek 8:00-20:00 a v sobotu a neděli 9:30-18:00 na telefonním čísle 800 166 000nebo pište na e-mail proficredit@proficredit.czChcete rychlou pojištěnou půjčku? Klikněte zde.

Proč se zákaznická aplikace jmenuje MyPROFI, ale v úvodním logu je uvedeno PGonline?

Profireal Group, do které spadá PROFI CREDIT, se neustále rozšiřuje na nové trhy, se kterými souvisí vývoj nových digitálních technologií. Všechny tyto nové aktivity na onlinových platformách se označují jednotným logem – PGonline. Jméno aplikace MyPROFI vzniklo z názvu společnosti PROFI CREDIT a to kvůli jednoduššímu vyhledávání aplikace v obchodu play.

Kde najdu poukaz za registraci do klientské aplikace a jak ho mohu využít?

Poukaz za registraci získáváte automaticky a naleznete ho v sekci přijatých notifikací. Tento poukaz můžete využít na internetových stránkách společnosti Mall.cz.  Stačí si pouze vybrat, co si chcete koupit a při objednávce zadat kód, který jste od nás získal. Sleva 100 Kč vám bude odečtena po zadání kódu.

Je aplikace bezplatná?

Ano naše aplikace je zcela bezplatná. Můžete jí využívat pro kontrolu vašich smluv/žádostí.

Nejsem si jistý, jestli aplikace správně zobrazuje uhrazené splátky. Kde si mohu informace ověřit?

V případě, že si chcete ověřit informace dostupné v aplikaci nebo máte dotaz, na který vám naše aplikace neodpoví, kontaktujte naše Call centrum v pondělí až pátek v pracovní době 8 – 16:30 hodin na telefonním čísle +420 469 778 490, nebo pište na proficredit@proficredit.cz. Při komunikaci prosím uvádějte číslo vaší úvěrové smlouvy/žádosti.

Jaké mohu využít způsoby přihlášení do aplikace?

V případě, že se nechcete přihlašovat vámi zadaným pinem a máte mobilní telefon podporující otisk prstu, můžete si nastavit přihlášení pomocí otisku prstu. Toto nastavení provedete jednoduše v nastavení aplikace.

Co mám dělat, když jsem změnil/a jméno a chci změnit i v aplikaci?

V takovém případě nám zašlete kopii nového občanského průkazu, z nichž budou patrné uvedené změny.