Ochrana osobních informací

Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů pro vybrané účely

Společnost PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ 110 00 (dále též jen “PROFI CREDIT“), jakožto správce osobních údajů, Vám tímto poskytuje následující informace a poučení týkající se zpracování Vašich osobních údajů, a to v souvislosti s Vaší žádostí o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru mezi Vámi (v pozici klienta či spoluúčastníka) a společností PROFI CREDIT, jakožto Poskytovatelem úvěru (dále též jen „Smlouva“) a v souvislosti s touto Smlouvou (bude-li uzavřena). Tento dokument zároveň obsahuje znění Vašich souhlasů se zpracováním osobních údajů, které jste oprávněn společnosti PROFI CREDIT a dalším níže uvedeným správcům udělit.

Společnost PROFI CREDIT zpracovává (i bez Vašeho souhlasu) Vaše osobní údaje za následujícími účely:

Účel 1: Zpracování údajů za účelem uzavření a plnění Smlouvy a správy závazkového vztahu mezi Vámi a společností PROFI CREDIT založeného Smlouvou.

Účel 2: Zpracování údajů za účelem vymáhání pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy, včetně vedení případných nalézacích, exekučních či jiných řízení zahájených v souvislosti se Smlouvou.

Za shora uvedenými účely č. 1 a 2 společnost PROFI CREDIT zpracovává Vaše následující osobní údaje:

  • identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno, datum narození, adresu bydliště, číslo občanského průkazu, číslo jiného průkazu totožnosti, apod.),
  • údaje o tom, zda mezi Vámi a společností PROFI CREDIT došlo k uzavření, příp. neuzavření Smlouvy,
  • údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích, které vznikly, vzniknou, nebo mohou vzniknout vůči společnosti PROFI CREDIT v souvislosti se Smlouvou a o plnění těchto závazků z Vaší strany,
  • údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků souvisejících se Smlouvou,
  • další údaje o Vaší osobě, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce, příjmech a výdajích, informace o komunikačních adresách, elektronickém (telefonickém) spojení, e-mailové adrese, údaje o státní příslušnosti, rodinném stavu, vyživovací povinnosti vůči dětem, zadlužení a výši výdajů a plateb, údaje o zaměstnání či jiné pracovní činnosti, o formě bydlení, dosaženém vzdělání, číslu Vašeho bankovního účtu, údaje uvedené v bankovním výpisu z Vašeho účtu, a jiné údaje, které jste sdělil či sdělíte společnosti PROFI CREDIT kdykoliv v době trvání Smlouvy či jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy,

Společnost PROFI CREDIT zpracovává i údaj o Vašem rodném čísle z důvodu, že je to nezbytné pro vymáhání pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy a pro předcházení vzniku nesplácených pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy.

Společnost PROFI CREDIT dále zpracovává Vaše osobní údaje v případech, pokud je to nezbytné pro splnění povinnosti, která je společnosti PROFI CREDIT uložena právním předpisem. Podrobné informace jsou obsaženy v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů – Úplné znění (viz níže).

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Souhlasím: Ano  – Ne

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely souhlasíte s tím, že společnost PROFI CREDIT je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno, datum narození, adresu bydliště, apod.), rodné číslo, údaje o tom, zda mezi Vámi a společností PROFI CREDIT došlo k uzavření, příp. neuzavření Smlouvy, údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích, které vznikly, vzniknou, nebo mohou vzniknout vůči společnosti PROFI CREDIT v souvislosti se Smlouvou a o plnění těchto závazků z Vaší strany, údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků souvisejících se Smlouvou, další údaje o Vaší osobě, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce, příjmech a výdajích, informace o komunikačních adresách, elektronickém (telefonickém) spojení, e-mailové adrese, údaje o státní příslušnosti, rodinném stavu, vyživovací povinnosti vůči dětem, zadlužení a výši výdajů a plateb, údaje o zaměstnání či jiné pracovní činnosti, o formě bydlení, dosaženém vzdělání, číslu Vašeho bankovního účtu, údaje uvedené v bankovním výpisu z Vašeho účtu, a jiné údaje, které jste sdělil či sdělíte společnosti PROFI CREDIT kdykoliv v době trvání Smlouvy či jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy, pro následující účely:

  • Nabízení produktů a služeb společností PROFI CREDIT
  • Informování o nabízených produktech a službách nabízených společností PROFI CREDIT či jinými spřízněnými či spolupracujícími osobami, jakož i ke zjišťování Vaší spokojenosti. Seznam spřízněných či spolupracujících osob je uveden zde: proficredit.cz/nabidky. Za tímto účelem je společnost PROFI CREDIT oprávněna předávat Vaše osobní údaje spřízněným a spolupracujícím osobám uvedeným v tomto seznamu.

U Smlouvy, která není uzavírána výlučně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, podpisem tohoto dokumentu zároveň potvrzujete, že jste společnosti PROFI CREDIT udělil svůj Souhlas s kopírováním a uchovávání občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti a z důvodu jistoty tento souhlas opětovně udělujete. Společnost PROFI CREDIT je v souvislosti s uzavíráním Smlouvy povinnou osobou podle zákona č. 235/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále též jen „ZAML“). Společnost PROFI CREDIT je tak povinna provést v souladu se ZAML Vaší identifikaci a kontrolu a plnit další povinnosti stanovené ZAML. Udělením tohoto souhlasu výslovně souhlasíte s tím, že společnost PROFI CREDIT je oprávněna provést Vaší identifikaci a zaznamenání Vašich identifikačních údajů tak, že pořídí kopii Vašeho občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti předloženého za účelem Vaší identifikace a tuto kopii bude v souladu se ZAML uchovávat. Dále souhlasíte s tím, že společnost PROFI CREDIT je oprávněna kopii Vašeho průkazu totožnosti pořizovat a uchovávat i kdykoli v době trvání obchodního vztahu založeného Smlouvou nebo při dalších obchodech s Vaší osobou, a to za účelem plnění své povinnosti dle ZAML kontrolovat platnost a úplnost Vašich identifikačních údajů a informací získaných v rámci Vaší kontroly a zaznamenávat jejich změny.

U Smlouvy, která je uzavírána výlučně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je společnost PROFI CREDIT povinna uchovávat kopie Vašeho občanského průkazu a jiného průkazu totožnosti v souvislosti s plněním svých povinností dle ZAML (tedy i bez Vašeho souhlasu). Podrobnosti jsou obsaženy dokumentu Informace o zpracování osobních údajů – Úplné znění (viz níže).

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů, a to jak v případech, kdy tomuto zpracování dochází bez Vašeho souhlasu, tak v případech, kdy k tomuto zpracování dochází na základě Vašich shora uvedených souhlasů, včetně úplného znění udělovaných souhlasů se zpracováním osobních údajů, jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů – Úplné znění, který naleznete ZDE. V tomto dokumentu jsou uvedeny i informace o zpracování Vašich osobních údajů v případech, pokud je to nezbytné pro splnění povinnosti, která je společnosti PROFI CREDIT uložena právním předpisem.

Potvrzení o seznámení se shora uvedenými informaci a udělení shora označených souhlasů:

Skutečnost, že jste se seznámil se shora uvedenými informacemi (včetně úplného znění dokumentu Informace o zpracování osobních údajů – Úplné znění), potvrdíte, a zároveň udělíte veškeré své shora označené souhlasy se zpracováním Vašich osobních údajů, jedním z těchto dvou způsobů:

  • tím, že na stanovené telefonní číslo společnosti PROFI CREDIT Czech a.s. zašlete odpovědní SMS zprávu obsahující jedinečný kód (telefonní číslo společnosti PROFI CREDIT Czech a.s., na které má být zaslána odpovědní SMS zpráva, a daný jedinečný kód, Vám budou za tímto účelem společností PROFI CREDIT Czech a.s. zaslány formou SMS zprávy na telefonní číslo, které za tímto účelem společnosti PROFI CREDIT Czech a.s. sdělíte). Za účelem archivace tohoto dokumentu ze strany společnosti PROFI CREDIT Czech a.s. budou zároveň Vaše identifikační údaje a datum Vašeho potvrzení a udělení shora uvedených souhlasů vloženy do znění tohoto dokumentu.
  • tím, že s tímto dokumentem udělíte svůj souhlas ústní formou při telefonickém rozhovoru se společností PROFI CREDIT Czech a.s., který bude za tímto účelem ze strany společnosti PROFI CREDIT Czech a.s. nahráván a archivován. Tímto způsobem zároveň potvrdíte, že jste se s obsahem celého tohoto dokumentu v písemné formě předem seznámil na proficredit.cz/souhlas a že s ním souhlasíte. Za účelem archivace tohoto dokumentu ze strany společnosti PROFI CREDIT Czech a.s. budou zároveň Vaše identifikační údaje a datum Vašeho potvrzení a udělení shora uvedených souhlasů vloženy do znění tohoto dokumentu.