Půjčka na OP

  • Půjčka na cokoliv
  • Nečekejte v bance
  • 250 000 Kč do druhé dne

Půjčka na OP: O co vlastně jde?

Nabízí půjčka na OP nějaké zvláštní výhody?

Když člověk začne shánět půjčky a pustí se do prozkoumávání nabídky na trhu, narazí na obrovské množství nabídek. Může volit mezi bankovními a nebankovními poskytovateli, rozhodovat se mezi produkty, jako je půjčka na OP, mikropůjčka a další. Vybírat lze i podle rychlosti a složitosti vyřízení úvěru, podle nároků, které poskytovatelé kladou na žadatele o půjčky, nebo, když to otočíme, podle serióznosti poskytovatele.

Parametrů, podle kterých je možné se rozhodovat, je opravdu hodně. A protože jde v případě půjčky o velmi vážnou věc, vždy je na místě vybírat skutečně pečlivě a snažit se pro sebe najít tu nejlepší dostupnou variantu, kterou trh nabízí.

Samotná občanka moc neřekne

Pojem půjčka na OP neboli půjčka na občanský průkaz nejběžněji spojujeme s takovou půjčkou, která se vyznačuje jednoduchým (a tím i rychlým) vyřízením žádosti. To znamená, že k podání žádosti stačí minimum dokladů, typicky pouze občanka bez další nutnosti ověřovat totožnost žadatele. Kromě občanky je obvykle potřeba ještě výplatní páska nebo jiný doklad o pravidelném příjmu. Tedy, přestože to tak podle názvu vypadá, půjčka na občanku neznamená, že někdo zažádá o půjčku, ukáže svůj občanský průkaz, a půjčku dostane.

K občance je v dnešní době potřeba doložit ještě minimálně potvrzení o příjmu. Ale ani tak nejsou půjčky na občanku zrovna obvyklou záležitostí. Dnes už se v souvislosti s tímto pojmem jedná spíše o pozůstatek z období před zákonem o spotřebitelském úvěru z roku 2016, který výrazně upravil práva a povinnosti poskytovatelů i spotřebitelů úvěrů. Tato legislativní změna se výrazně odrazila také na parametrech v současnosti nabízených úvěrů.Co může znamenat „půjčka na OP“?

  1. Půjčka s minimální dokladovostí
  2. Krátkodobá půjčka – minimální prověření klienta = minimální částka
  3. Veškeré typy půjček – OP je základním dokladem při prověřování klienta


 

Na občanku si půjčíte jen menší obnosy

Obvykle jsou půjčky na občanský průkaz a potvrzení o pravidelném příjmu pouze na malou částku a se splatností kolem jednoho měsíce. Typickou ukázkou je tedy krátkodobá půjčka. Je to logické, protože u větších částek by se poskytovatelé půjček vystavovali příliš velkému riziku. Čím méně dokladů použije poskytovatel k prověření žadatele, tím jednodušší a nepřesnější má představu o jeho úvěruschopnosti. A občanský průkaz s výplatní páskou jsou opravdu minimum.

Díky těmto dvěma dokladům si totiž poskytovatel úvěru může ověřit pouze identitu žadatele o půjčku a to, že žadatel má nějaký trvalý příjem. Co však z těchto dvou dokumentů už tak jasné není, je finanční situace, v jaké se klient nachází. K přesnější představě o finanční situaci klienta může posloužit jedině výpis z klientova účtu zahrnující všechny příjmy a výdaje v daném období.

K prověření bonity občanka nestačí

Aby byla představa o bonitě žadatele o půjčku kompletní, je třeba kromě přehledu o příjmech a výdajích ještě nahlédnout do klientských registrů. Z toho mají někteří zájemci o půjčku obavy, tento bod však seriózní poskytovatel úvěrů nemůže vynechat. Ani výpis z účtu není zárukou doložení všech výdajů, které klient musí pravidelně hradit. Klientské registry však evidují úvěrovou historii klientů, a hlavně jejich celkovou platební morálku. Z registrů tedy mohou vzejít jak pozitivní informace, pokud klient vždy své závazky svědomitě splácel, anebo i negativní, pokud měl anebo má se splácením závazků problémy.

I tyto negativní informace jsou však ve své podstatě pro žadatele o půjčku přínosem. Pokud je jeho finanční situace problematická a už má finanční závazky, které má potíže plnit, nebo je v exekuci, či dokonce v insolvenci, byla by pro něj další půjčka jen zhoršením jeho stávajících problémů. Přestože se člověku v tísnivé finanční situaci může další půjčka jevit jako východisko z dluhů, obvykle je to spíše naopak.

Prověření úvěruschopnosti ukládá zákon

A právě s těmito fakty pracuje zákon o spotřebitelském úvěru z roku 2016. Právě ten stanovuje povinnost poskytovatele půjček prověřit úvěruschopnost klienta. Toto prověření začíná u informací, které poskytovateli úvěru předloží žadatel o půjčku. Tyto informace musí být úplné a pravdivé. Poskytovatel pak tyto informace od klienta musí dále ověřit. K tomu může (ale spíše nevyhnutelně musí) využít i nezávisle ověřitelných údajů a databází, tedy klientských registrů.

Představuje půjčka na OP riziko?

Jak jsme popsali v předchozích odstavcích, eliminovat rizika spojená s půjčkou lze jedině za pomocí mechanismu prověření bonity klienta. A k prověření bonity klienta je zapotřebí informací z různých zdrojů. Pouhý občanský průkaz určitě stačit nebude. Ačkoli tedy může půjčka na občanku vypadat na první pohled velmi lákavě, raději se jí, pokud možno, vyhněte. Minimum dokladů totiž neumožňuje věrohodně prověřit bonitu žadatele, což uvádí do rizika jak samotného zájemce o půjčku, tak společnost, která spotřebitelský úvěr poskytuje. Pokud se na straně poskytovatele neodehraje důkladné prověření úvěruschopnosti klienta, může se lehce stát, že klient nebude moci svůj závazek splácet tak snadno, jak si původně myslel. Je běžné, že člověk své možnosti občas odhaduje zkresleně.

A právě proto mají všichni poskytovatelé půjček povinnost prověřovat úvěruschopnost žadatele, jak jsme popsali výše. Tuto povinnost ukládá zákon o spotřebitelském úvěru z roku 2016 a její plnění kontroluje Česká národní banka. Poskytovatel úvěru by si měl v této souvislosti zajistit dostatek relevantních informací k posouzení bonity žadatele o půjčku. Z logiky věci jsou obvykle základem tohoto posouzení údaje o příjmech a výdajích.

Rizikové, ale přesto existují

V případě půjček na občanský průkaz, kde poskytovatel i žadatel kladou důraz na rychlost a jednoduchost vyřízení úvěru, často postačují pouze doklady o příjmech. Bez doplnění informací o výdajích však doklady o příjmech nemají tu správnou vypovídací hodnotu. Dokonce i v současnosti se ještě občas takové nabídky, jako je půjčka na OP nebo půjčka bez registru, objevují. Často jde právě o variantu půjčky na občanku.

Ať už je řeč o půjčkách bez registru, o půjčkách bez doložení příjmu nebo o půjčkách na občanku, víceméně jde o to stejné – o zcela minimální prověřování úvěruschopnosti klienta. Rizika spojená s nedostatečným vyhodnocením bonity žadatele v takovém případě rapidně narůstají. Tito poskytovatelé nepatří v žádném případě mezi ty seriózní a sami riskují závažné postihy ze strany ČNB.

Pokud se klient pro tento typ půjčky rozhodne, měl by být velmi obezřetný a provést si opravdu důkladnou auto-analýzu vlastní bonity. Jestliže žadatel o půjčku přecení svou schopnost splácet, dostává se nevyhnutelně do spirály finančních problémů. Nepochybně lepší možností je tedy případné zamítnutí původní výše půjčky, avšak následně doplněné o doporučení jiného vhodného produktu anebo nabídku takové výše úvěru, která neohrozí rodinný rozpočet žadatele.

Ověření identity klienta

Občanku potřebujete ke každé půjčce

V předchozích odstavcích jsme si nastínili význam pojmu půjčka na OP a také jsme se seznámili s riziky, která takový produkt obnáší. Tento pojem lze však chápat i jinak. Půjčkou na OP je svým způsobem každý úvěr. Občanský průkaz je hlavním dokladem, který od vás poskytovatelé půjček při vyřizování úvěru potřebují. Bez ověření identity si totiž lze seriózní půjčku jen těžko představit. Souvisí to nejen s případnou podvodnou činností, ale opět s prověřováním úvěruschopnosti klienta.

Úvěruschopnost neboli bonitu prověřují banky i nebankovní úvěrové společnosti tak, že vyhodnocují příjmy a výdaje na bankovním účtu klienta. Aby měl poskytovatel úvěru jistotu, že účet je opravdu klienta, potřebuje si nějakým způsobem ověřit jeho totožnost. K tomu je zapotřebí doložit doklad totožnosti, tedy v nejběžnějším případě občanský průkaz.

Občanku je možné nahradit i jiným dokladem

V životě samozřejmě někdy nastávají situace, kdy zafunguje zákon schválnosti. Ve chvíli, kdy se například přihodí něco nečekaného a vy najednou potřebujete větší finanční obnos, zrovna ztratíte občanku. I na takové Murphyho zákony však někteří poskytovatelé půjček pamatují. Pokud z nějakého důvodu nemůžete doložit občanský průkaz, měl by pomoci náhradní identifikační doklad. Obvykle poskytovatelé půjček akceptují náhradní doklad vystavený úřadem (při výměně OP).

Někdy je potřeba předložit dva doklady

Mnoho poskytovatelů úvěrů vyžaduje od zájemce o půjčku kromě občanského průkazu také další doklad totožnosti. Tento požadavek souvisí s prevencí různých pokusů o podvody. Jako druhý doklad pro ověření občanky nejčastěji poslouží cestovní pas, řidičský průkaz, rodný list, zbrojní průkaz, studentský index ad. Zkrátka druhý doklad, který může jasně identifikovat svého držitele. Možností je mnoho, protože ne každý občan ČR má pas, řidičák nebo zbrojní průkaz. Jeden z těchto dokladů má ale s největší pravděpodobností každý. A u rodného listu není žádných pochyb – ten by opravdu neměl chybět nikomu.

Pokud jde o cizince, některé banky a nebankovní úvěrové společnosti nabízí úvěry i cizincům bez trvalého pobytu. Snadněji lze však na půjčku určitě dosáhnout, pokud je cizinec v ČR rezident. K žádosti o úvěr obvykle cizinec potřebuje právě potvrzení o trvalém pobytu plus ještě další doklad pro ověření totožnosti. Pokud není trvalý pobyt podmínkou, pak postačí jakékoli dva jiné obvyklé doklady totožnosti (národní průkaz totožnosti, cestovní pas, řidičský průkaz apod.).

Půjčka na OP: Prokázat se můžete různými způsoby

Pokud jde o samotné předložení dokladů, je zde několik možností. Obvykle se forma doručení odvíjí od způsobu uzavření půjčky. Pokud jde o online půjčku, tak vše standardně probíhá elektronicky. Doklad totožnosti tedy žadatel o půjčku zasílá poskytovateli mailem. Co se týče půjček uzavíraných klasickým způsobem, tedy telefonicky nebo osobně s úvěrovým poradcem, lze ověření identity provést buď přímo na schůzce, anebo žadatel zasílá kopii dokladů poštou. Samozřejmě není problém využít k zaslání průkazu totožnosti ani e-mail.

Půjčka s pojištěním na cokoliv - nyní 70 000 Kč na 48 měsíců za 2 299 Kč/měs.

Kolik si chcete půjčit?
10 000 Kč 250 000 Kč
Na jak dlouho?

Výše měsíční splátky:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Vážený kliente, v souvislosti s vyřízením vaší žádosti o úvěr, budeme vyhledávat údaje o vaší osobě v databázích o bonitě a důvěryhodnosti klientů a zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s postupem a informacemi uvedenými proficredit.cz/informace_o_zpracovani_osobnich_udaju

Enter the word YES in the box:
Loading
Call Now Button