Půjčka ihned

Co všechno je třeba vyřídit po smrti blízké osoby?

By 7. 8. 202314 srpna, 2023No Comments

Po odchodu blízké osoby zažíváme často obrovský smutek. Právě smrt partnera nebo příbuzného patří na žebříčku nejvíce stresujících událostí rovnou na vrchol pyramidy. Vyrovnat se s úmrtím nám mohou pomoci další příbuzní, rodina nebo psycholog. Ovšem na vyřízení úředních záležitostí zůstaneme většinou jen sami. Na co bychom tedy rozhodně neměli zapomenout?

První kroky vedou na úřady

I když je to v takovou chvíli nesmírně obtížné, je po úmrtí blízké osoby potřeba zařídit spoustu nezbytných věcí. Budeme muset vyřídit pohřeb, postarat se o odhlášení elektřiny, telefonního operátora, vyřídit pojistky, spoření, účty či zastavení vyplácení důchodu. A nemine nás s největší pravděpodobností ani dědické řízení. Co všechno je tedy potřeba vyřídit?

 • Pohřeb

  První kroky povedou nejspíše k vámi vybrané pohřební službě. Ke sjednání obřadu budete potřebovat občanský průkaz zemřelého, kartičku pojišťovny, rodný a oddací list. A rovněž po vás budou požadovat i váš občanský průkaz. Nemějte obavy, že byste na něco mohli zapomenout. Pracovníci pohřebního ústavu vám se vším ochotně pomohou a poradí vám.

 • Úmrtní list

  Naprostým základem pro jakékoliv vyřizování na úřadech je úmrtní list. Jde o dokument dokládající úmrtí. Bez této listiny s vámi nikde komunikovat nebudou.

  Úmrtní list vyřídíte na příslušné matrice. Abyste úmrtní list úspěšně vyřídili, budete s sebou potřebovat občanský průkaz zemřelého nebo jeho cestovní pas. Dále rodný nebo křestní list zemřelého – jestliže jste jej nedohledali nebo jej nemáte k dispozici, může toto nahradit rodným listem dítěte. Jestliže byl pak zemřelý v manželském svazku, dokládá se i oddací list.

  S vyřízením úmrtního listu vám mohou poradit či pomoci i na pohřební službě. Ostatně často vám nabídnou přímo jeho vyřízení. Po zápisu úmrtí matrika oznámí úmrtí příslušnému soudu dle místa trvalého bydliště zemřelého. Soud pak určí notáře, který bude mít na starosti vyřízení dědického řízení.

 • Vrácení dokladů

  Doklady zemřelého bude třeba vrátit na příslušné úřady. U řidičského průkazu je to příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Cestovní pas se vrací na příslušném obecním úřadu obce a kartičku pojištěnce vrátíte na zdravotní pojišťovně.

  Jestliže máte zemřelého zapsaného ve svém občanském průkazu, budete muset požádat o změnu údajů, respektive o výměnu občanského průkazu. Toto je třeba stihnout do 45 dní od úmrtí dané osoby. Poté vám občanský průkaz s neplatným údajem přestává platit.

 • Účty a pojistky

  Úmrtím nezaniká smlouva o běžném ani spořícím účtu. Banka i po smrti majitele účtu pokračuje v přijímání peněz a provádění nastavených finančních transakcí, například placení trvalých příkazů a podobně. Banka však může po smrti majitele účet zablokovat a vyčkat na výsledek dědického řízení.

  Peníze a vztahy v rodině jsou velice citlivou záležitostí a rozhodně není pravdou, že každý z pozůstalých má na finance po zemřelém právo. Nakládat s účtem teoreticky může v případě úmrtí majitele případně jen osoba, která má k účtu disponibilní právo a spadá do okruhu dědiců. Může se však stát, že toto nebude možné a účet bude v rámci dědického řízení zablokovaný. Takovou situaci je pak nutné řešit s notářem, který má dědické řízení na starosti.

  Smrtí majitele účtu zaniká penzijní připojištění a naspořené peníze připadnou osobám, které jsou uvedené ve smlouvě. Případně se celá částka stane součástí dědického řízení.

  Pozornost je třeba věnovat i pojištění majetku, domu, domácnosti a podobně. Úmrtím totiž mohou smlouvy pozbýt platnosti a bude nutné uzavřít s pojišťovnami smlouvy nové.

 • Převod či odhlášení energií

  Jestliže měl zemřelý smlouvu s energetickými společnostmi, telefonním operátorem nebo třeba se společností na dodávku vody, bude daná instituce jednat s příbuzným zemřelého. Pochopitelně je pro jakékoliv vyřizování nutné mít úmrtní list k doložení. Je nezbytné, abyste si konkrétní podmínky zjistili přímo u dodavatele. Zavolejte na informační linku nebo zajděte na pobočku a domluvte se na řešení situace.

Na obrázku je záběr na strom a kvetoucí podrost.

Půjčky a úvěry po úmrtí

Půjčka je asi poslední věc, na kterou člověk po úmrtí blízké osoby myslí. Nicméně i toto téma je nutné vyřešit. Je proto dobré znát běžný postup, když taková situace nastane.

Ať už se jednalo o klasický bankovní úvěr, nebankovní půjčku, kreditní kartu nebo se splácela půjčka ihned, nemusíte mít obavy, že byste museli úvěr okamžitě doplácet. Finanční instituci bude v takovém případě stačit, když budete ve splácení pokračovat. Dlužná částka pak ovšem přechází do dědického řízení a dále pak už záleží na jeho výsledku. S úvěrem se pak naloží podle právoplatného rozhodnutí.

Obecně pochopitelně platí, že dědic s přijetím majetku přebírá i dluhy zemřelého. V případě, že měl zemřelý uzavřenou pojistku pro případ smrti, může tato pojistka pokrýt část nebo dokonce celý dluh. Dědic pak může být v klidu a nemusí nadále již nic dalšího v tomto směru řešit.

Jiná situace nastává v případě, že měl zemřelý spoludlužníka nebo ručitele. V takovém případě přechází závazek úvěru na ně. Dále pak opět záleží již na výsledku dědického řízení.

Zaměstnání, podnikání, důchod

Jestliže byl zemřelý člověk zaměstnaný, je nutné co nejdříve informovat o jeho úmrtí zaměstnavatele. Pracovní poměr tím zaniká a zaměstnavatel má povinnost odhlásit jej ze sociálního a zdravotního pojištění.

Zároveň má zaměstnavatel povinnost vystavit a předat vám potvrzení o zdanitelných příjmech a evidenční list důchodového pojištění, který je následně nezbytný pro vyřízení vdovského či sirotčího důchodu. Také zaměstnavatel musí vyplatit zbývající mzdu a náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou. Tyto peníze přecházejí na manžela/manželku či děti nebo rodiče zemřelého. Pokud žádný z pozůstalých není, přesouvá se tato celková částka do dědického řízení.

V případě úmrtí podnikatele je to složitější. Osoby, které mají dědický nárok, mohou v živnosti za podmínek stanovených živnostenským zákonem pokračovat až do ukončení dědického řízení. Je důležité si uvědomit, že dědic dědí nejen majetek, ale i případné pohledávky a závazky s podnikáním spojené. Osoba, která pozůstalost spravuje, má pak povinnost do tří měsíců ode dne úmrtí podnikatele, dodat daňové přiznání. Zároveň je nutné informaci o úmrtí podnikatele nahlásit na živnostenský úřad, na zdravotní pojišťovnu a na Českou správu sociálního zabezpečení.

Na otázku je malá tabule, na které jsou křídou napsané otázky jak, kdo, co, kdy, proč a kde.

Jestliže zemřelý pobíral starobní nebo invalidní důchod, oznamuje tuto skutečnost České správě sociálního zabezpečení matrika, která vystavila úmrtní list. V případě, že se důchodce v daném měsíci dožil stanoveného dne splatnosti důchodu, vzniká mu v daném měsíci nárok na důchod v plné výši. V opačném případě má banka nebo osoba s dispozičním právem povinnost peněžní prostředky z vyplaceného důchodu vrátit.

V případě příspěvku na péči je nutné skutečnost o úmrtí oznámit příslušné pobočce Úřadu práce v zákonné lhůtě do osmi dnů od úmrtí. Informaci stačí poslat e-mailem nebo telefonicky a později doložit i úmrtní list.

Call Now Button