Zažádejte si o půjčku na cokoliv a vyhrajte reprák JBL, vyplňte formulář a my se vám ozveme do 5 min.

Kolik si chcete půjčit?
10 000 Kč 250 000 Kč
Na jak dlouho?

Výše měsíční splátky:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Vážený kliente, v souvislosti s vyřízením vaší žádosti o úvěr, budeme vyhledávat údaje o vaší osobě v databázích o bonitě a důvěryhodnosti klientů a zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s postupem a informacemi uvedenými proficredit.cz/informace_o_zpracovani_osobnich_udaju

Enter the word YES in the box:
Loading

Maximální RPSN je 143,18 % a neobsahuje žádné poplatky za doplňkové služby. Doba trvání spotřebitelského úvěru od 12 až do 48 měsíců.

Výhody nebankovní pojištěné půjčky pro vás

Až 250 tis. Kč opakovaně
Půjčte si až 250 tis. Kč se splatností 12-48 měsíců, po schválení vám peníze ihned odešleme na účet. U nás máte možnost opakovaného čerpání úvěru na cokoliv. Splátky si také můžete o pár měsíců odložit.

Jednoduché vyřízení
Postačí vám jen 1 doklad totožnosti (občanský průkaz), potvrzení příjmů. Požadované doklady najdete viz (*) Nově i podpis na dálku bez nutnosti schůzky s poradcem.

Sloučení půjček
Spojte si půjčky do jedné a buďte bez starostí. Sloučit můžete až 6 půjček do výše 250 tis. Kč. Vše vyřídíme za vás.

Pojištění schopnosti splácet
V nepříznivé životní situaci vám pojištění pomůže z finančních problémů. Bez nutnosti lékařské prohlídky. Zažádejte si o půjčku s pojištěním zde.

(*) Informace a doklady požadované od spotřebitele zde.

Nebankovní půjčka - jak si ji vyřídit:

1. Vyplníte online žádost
Na našich webových stránkách vyplníte základní údaje do kontaktního formuláře a odešlete žádost o pojištěnou půjčku.

2. Zavoláme vám
Obratem vám zavoláme, ověříme údaje z vaší objednávky a domluvíme se na dalším postupu.

3. Peníze ještě dnes
U naší pojištěné půjčky máte požadované peníze ještě dnes, vyplácíme vícekrát za den.

Máte více půjček a potřebuje si v nich udělat pořádek? Slučte si půjčky u nás do jedné.

Slučte si půjčky až do 250 tis. Kč
Můžete si sloučit až 6 půjček do jedné a ušetříte nejen starosti ale i peníze.

Slučte si půjčky a vše zařídíme za vás
Připravíme výpovědi současných půjček za vás a vy tak s tím nebudete mít starost.

CHCI SLOUČIT PŮJČKYCHCI SLOUČIT PŮJČKY

Slučte si půjčky za 200 tis. Kč
Můžete získat úrok již od 7,41 % P.A. se splátkou 3 999 Kč/měs. na 60 měsíců.

Nebankovní půjčka: Pomůže v nečekaných životních situacích

Vaše nejčastější dotazy k Pojištěné půjčce

Na co mohu použít Pojištěnou půjčku?

Pojištěnou půjčku můžete použít na cokoliv. Není účelově vázána, záleží tedy jen na vás, co si za peníze z naší půjčky pořídíte.
Podnikatelskou půjčku můžete použít pro účely vašeho podnikání.

Jaké doklady musím předložit, abych mohl získat Pojištěnou půjčku?

Pro poskytnutí osobní Pojištěné půjčky je třeba doložit následující doklady – viz zde .

Jaké jsou podmínky bezplatného odkladu až 3 splátek u Pojištěné půjčky?

Při splnění a zároveň prokázání některé z níže uvedených podmínek má Klient právo na bezúplatný odklad maximální tří splátek. Klient může toto právo uplatnit i opakovaně, celkem má ale právo na odklad maximálně tří splátek dohromady za celou dobu trvání smlouvy.
Podmínky, při jejichž splnění a prokázání Klientovi vzniká právo na tento odklad splátek, jsou následující:

 1. Klient či fyzická osoba blízká Klientovi (ve smyslu OZ), která má s Klientem totožné místo trvalého pobytu (tak, jak je zapsáno v příslušné evidenci) po dobu alespoň 3 měsíců (posuzováno ke dni splnění podmínek zakládajících právo na odklad Splátek), dále též jen „Člen domácnosti Klienta“, je dlouhodobě práce neschopný (tímto se rozumí pracovní neschopnost započatá nejdříve v den podpisu Nabídky ze strany Klienta a trvající déle než 3 týdny). Splnění této podmínky je třeba prokázat doložením kopie aktuálního lékařského potvrzení prokazujícího dobu trvání pracovní neschopnosti Klienta či Člena domácnosti Klienta.
 2. s Klientem či členem domácnosti Klienta byl ukončen pracovní poměr. Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením kopie potvrzení o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, výpovědi či jiného dokladu prokazujícího ukončení pracovního poměru, které nastalo maximální před 6 měsíci.
 3. Klient či člen domácnosti Klienta hradí náklady spojené s úmrtím Člena domácnosti Klienta či s úmrtím jiné Klientovi blízké osoby (ve smyslu OZ) ve výši alespoň 5.000,- Kč. Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením dokladů o výši vynaložených nákladů a o jejich zaplacení.
 4. vznik škody na majetku Klienta ve výši alespoň 50.000,- Kč v důsledku živelné pohromy. Splnění této podmínky musí Klient doložit písemným potvrzením o vzniklé škodě a její výši vydaným příslušnou pojišťovnou či orgánem veřejné správy ČR (např. příslušným obecním úřadem).
 5. dluh zaměstnavatele na mzdě či platu Klienta nebo člena domácnosti Klienta. Splnění této podmínky je nutno prokázat doložením originálu písemného potvrzení zaměstnavatele o jeho dluhu vůči zaměstnanci za daný měsíc(e).

Ve všech výše uvedených případech právo Klienta na odklad splátek vzniká pouze tehdy, pokud k události zakládající toto právo dojde až po dni podpisu Nabídky ze strany Klienta. Účinnost odkladu nastává okamžikem doručení Klientem vlastnoručně podepsané písemné žádosti o odklad splátek, včetně výše uvedených dokladů Poskytovateli. V žádosti je Klient povinen uvést, zda uplatňuje právo na odklad jedné, dvou či tří splátek. Pokud Klient v jedné žádosti uplatňuje právo na odklad více než jedné splátky, musí se vždy jednat o po sobě jdoucí splátky.

Odkládáte 3 najednou, nebo opakovaně?

Při opakované žádosti Klienta o uplatnění práva na odklad splátky vzniká právo na odklad pouze tehdy, pokud od naposledy odložené splátky Klient uhradil alespoň 3 po sobě jdoucí splátky. Pokud podmínky pro vznik práva na odklad mají být splněny na straně člena domácnosti Klienta, je Klient povinen vedle shora uvedených dokladů doložit i to, že daná osoba je skutečně Členem domácnosti Klienta.

Změny se promítnou nového splátkového kalendáře

O provedení odkladu zašle Poskytovatel Klientovi písemné potvrzení včetně upraveného splátkového kalendáře. Po dobu odkladu neběží sjednaný úrok za poskytnutí úvěru. V důsledku odkladu dochází k nepatrnému snížení roční procentní sazby nákladů na úvěr (RPSN). Výše RPSN po provedení odkladu bude uvedena v upraveném splátkovém kalendáři. Ve všech shora uvedených případech právo Klienta na odklad splátek zaniká, pokud nebude žádost Klienta o odklad včetně příslušných dokladů doručena Poskytovateli nejpozději v den, ve kterém prodlení Klienta s úhradou splátky dosáhlo třiceti dnů.

Co mám dělat, když jsem v prodlení a nemohu uhradit splátku?

Pokud jste se dostal/a do situace, kdy nebudete moci uhradit splátku, kontaktujte neprodleně přiděleného úvěrového poradce, který s vámi prodiskutuje vzniklou situaci a navrhne nejlepší postup, jak vzniklou situaci řešit. Nebo volejte naše Kontaktní centrum.

Jak probíhá výplata pojistného plnění?

Splátky úvěru je třeba hradit i po dobu šetření pojistné události – tedy až do doby, než pojišťovna potvrdí, že pojistné plnění vyplácí. I po dobu šetření pojistné události totiž zůstává povinnost hradit úvěrové splátky na Vás.

Pojistné plnění je vypláceno přímo do PROFI CREDITu, který vyplacené pojistné plnění připíše ve prospěch úvěrové smlouvy, ke které bylo pojištění sjednáno.

Pojištění V případě, že vznikne nárok na pojistné plnění, pojišťovna vyplatí do PROFI CREDITu
smrti z neúrazových příčin a smrti následkem úrazu Zůstatek dluhu (maximálně dvojnásobek zůstatku jistiny; nezahrnuje splátky po splatnosti, poplatky za upomínky, smluvní pokuty apod.) vyčíslený ke dni úmrtí.
invalidity třetího stupně a invalidity třetího stupně následkem úrazu Zůstatek dluhu (maximálně dvojnásobek zůstatku jistiny; nezahrnuje splátky po splatnosti, poplatky za upomínky, smluvní pokuty apod.) vyčíslený ke dni, kdy byly zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěného posouzeny orgánem sociálního zabezpečení s výsledkem vzniku invalidity třetího stupně.
pracovní neschopnosti Splátky úvěru splatné během trvání pracovní neschopnosti po uplynutí karenční doby (v délce 30 dnů), maximálně však ve výšce splátky splatné před pojistnou událostí. Z jedné pojistné události vyplatí nejvýše 12 splátek.
ztráty zaměstnání V případě zařazení pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce České republiky delšího než 30 dnů (karenční doba) pojišťovna vyplatí splátky úvěru splatné během trvání události po uplynutí karenční doby, maximálně však ve výšce splátky splatné před pojistnou událostí. Z jedné pojistné události vyplatí nejvýše 12 splátek.
závažných onemocnění V případě diagnózy zhoubného nádoru pojišťovna vyplatí 9násobek splátky splatné před diagnózou.Zhoubným nádorem se rozumí zhoubný (maligní) nádor tlustého střeva, konečníku, prsu, děložního hrdla, prostaty, průdušek, průdušnice nebo plic charakterizovaný nekontrolovatelným a invazivním růstem nádorových buněk a doložený lékařskou zprávou včetně histologického nálezu. Za zhoubný nádor se nepovažuje karcinom in situ.

Více o pojištění zde.

Nebankovní půjčka nabízí řešení náhlé finanční potřeby

Doby, kdy bylo možné půjčit si peníze pouze v bance, jsou už dávno pryč. V současnosti si můžete půjčit u velké řady finančních institucí, od bank přes nebankovní úvěrové poskytovatele až po alternativní platformy P2P (lidé půjčují lidem). Čím je nebankovní půjčka specifická a pro koho je ideální volbou?

Nebankovní půjčka není ostuda

Někteří lidé stále žijí v představě, že půjčku si berou jenom ti, co jsou na mizině nebo už nevědí, co dál. To je omyl. Půjčka, a také nebankovní půjčka, může být řešením pro každého, kdo se ocitl v nepříjemné situaci a potřebuje pomoci, ale nemusí to znamenat, že nemá vůbec nic. Nikdo z nás neví, co si pro nás život připraví a kdy i my budeme potřebovat pomoc.

Co je to půjčka?

Úvěr neboli půjčka je forma dočasného poskytnutí peněžních prostředků úvěrujícím na principu návratnosti úvěrovanému, který je ochoten za tuto půjčku zaplatit určitý úrok. To je přesná definice, ale ne každý jí úplně porozumí.

Jinými slovy tato definice říká, že pokud si půjčíte peníze, tak v průběhu splácení musíte navíc platit tzv. úrok. Ten může být třeba 10 %. Příkladem tedy může být půjčka na 100 000 Kč s dobou splatnosti 2 roky a s úrokem 10 %. Za dva roky zaplatíte bance o 17 000 Kč navíc jako odměnu bance za půjčení prostředků.

Účel půjčky není třeba vždy uvádět

Půjčky tvoří hlavní položku aktiv bank, která jim zajišťuje příjmy. Ale banky nejsou jediné, které mohou úvěry poskytovat. Jsou tu také další úvěrové společnosti s produkty, jako je nebankovní půjčka.

Banky často půjčky podmiňují pořízením konkrétní věci (tzv. účelové úvěry) nebo využitím určité služby. Naproti tomu nebankovní půjčka je bezúčelovým úvěrem, kdy důvod výpůjčky nemusíte nikomu sdělovat.

Nebankovní půjčka: Vždy se smlouvou

Úvěrové smlouvy vzniknou uzavřením dohody mezi úvěrující bankou (či institucí) a úvěrovanou osobou. U obvyklých úvěrů musí žadatel splnit určité podmínky, které se také odvíjejí od toho, jestli se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Pro fyzické osoby jsou podmínky jednodušší, neboť se většinou nejedná o veliké sumy, a navíc jsou mnohem častější.

Prověřování se nevyhnete

Před uzavřením smlouvy si banka může zjistit osobní údaje nebo finanční situaci klienta. U právnických osob dochází k podrobnější analýze společnosti, např. podíl vlastního a cizího kapitálu nebo krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé zdroje. Nakonec dojde k porovnání výsledků a poskytovatel se rozhodne, zda úvěr poskytne. Samozřejmě se může stát, že banka či nebankovní úvěrová instituce, právě na základě získaných informací, žádost o úvěr neschválí.

Muž podepisuje smlouvu o nebankovní půjčce

Setkat se lze setkat s mnoha typy úvěrů

Existují dva základní typy úvěrů. Jedním jsou ty bankovní, které poskytují bankovní instituce a dohled nad nimi má Česká národní banka. Druhým typem jsou nebankovní půjčky. Ty poskytují licencované společnosti a dohled nad nimi vykonává rovněž Česká národní banka.

Nejrůznějších druhů úvěrů existuje spousta. Dělíme je například podle:

 • zaměření (podnikatelské, mezibankovní, pro občany, úvěry státům, obcím i jiným samosprávným korporacím)
 • měny (úvěry v domácí či cizí měně)
 • doby splatnosti (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé).

Asi nejsložitější dělení je podle formy poskytnutí a splácení:

 1. Peněžní úvěry

Peněžní úvěry jsou zdrojem financí, obvykle v bezhotovostní formě.  Existují tyto typy:

Kontokorent

Kontokorentní úvěr umožňuje čerpat peníze z běžného účtu i v případě, že klient nemá na účtu dostatečnou hotovost. Klientovi jsou zapůjčeny potřebné finanční prostředky a on tak může „jít do minusu“. Pokud na daný účet se zůstatkem v minusu přijdou peníze, tak automaticky pokrývají kontokorentní půjčku.

Investiční úvěr

Investiční úvěr je ideální pro financování investic, kdy věřitel (většinou banka) půjčuje na základě investičního záměru, projektové dokumentace a údajů. Podle druhu investice může mít krátkodobý, středně i dlouhodobý charakter.

Hypoteční úvěr

Dalším, hojně využívaným typem je hypoteční úvěr. Ten je zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Nejčastěji ho lidé využívají k nákupu nemovitosti, k financování výstavby, rekonstrukce či k rozšíření domu. Splácení hypoték obvykle probíhá pravidelnými měsíčními splátkami, které dále rozlišujeme podle způsobu výpočtu. Jedná se o splácení anuitní, degresivní a progresivní, u kterých záleží na poměru mezi splátkou úroku a jistinou.

Jako poslední jsou zde úvěry nesplácené pravidelnou splátkou. V dnešní době tyto úvěry poskytují banky i nebankovní úvěrové společnosti. Tento typ úvěru je určený fyzickým i právnickým osobám, ale musí být vždy zajištěný zástavním právem k nemovitosti na území ČR anebo jiným objektem.

Spotřebitelský úvěr

Jednou z půjček určených pro jednotlivce je spotřebitelský úvěr, který je ideální pro nepodnikatelské účely, typicky nákup (např. spotřebního zboží, automobilu, vybavení domácnosti apod.). Podle výše úvěru může být zajištěný ručením, to se vztahuje na půjčky vyšší než určitý limit (v současné době je to asi půl milionu korun).

Spotřebitelský úvěr běžně zajišťují banky nebo další finanční instituce, ale existují i úvěrové společnosti, které se na ně přímo specializují. Tyto instituce také z daného úvěru získávají úrok, jehož výše může být různá, většinou mezi 8,5 a 15,9 % ročně, u nebankovních společností dosahují úroky mnohonásobně výše. To se odvíjí zejména od vyššího zastoupení klientů, kteří nesplácí.

Kdy je vhodné přemýšlet o půjčce Kdy si raději půjčku nebrat
Naléhavá potřeba, nepředvídané výdaje Rozmary, nepotřebné věci
Schopnost plnit své finanční závazky Obtíže při plnění svých finančních závazků
Splácení nenaruší domácí rozpočet Bez prostředků pro splácení měsíčních splátek
Stabilní zaměstnání Bez práce/Pracovní smlouva na omezenou dobu
V minulosti žádné problémy se splácením půjček Na pokrytí splátek jiných půjček
 1. Závazkové úvěry a závazky

Při těchto úvěrech a závazcích banka ručí za svého klienta a případně musí zaplatit jeho závazky.

Akceptační úvěr

Akceptační úvěr je jedním z typů závazkových úvěrů a váže se na směnku. Tuto směnku vystaví klient banky na částku a lhůtu dohodnutou v úvěrové smlouvě a banka ji akceptuje. Banka, na rozdíl od jiných půjček, neposkytuje platební prostředky, ale garantuje zaplacení určitého závazku.

Akceptační úvěr slouží především k financování oběhu zboží ve vnitřním i zahraničním obchodu a má krátkodobý charakter. Aby úvěr byl mnohem jistější a věrohodnější, tak banka prodává své jméno a za dané služby si účtuje tzv. akceptační provizi.

Avalový úvěr

Avalový úvěr je ručitelský úvěr, který představuje poskytnutí záruky klientovi jeho bankou, že závazek bude ve stanovenou dobu uhrazen, i když na účtu klienta nebude dostatek finančních prostředků. Jak asi dokážete sami odhadnout, tak tyto úvěry se poskytují pouze velmi dobrým klientům, protože banka, tak jako u akceptačního úvěru, prodává své jméno, ale nezapůjčuje finanční prostředky.

Bankovní záruka

Bankovní záruka je jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro snížení obchodního rizika, a to jak v tuzemském, tak i v mezinárodním obchodu. Jde o písemné prohlášení banky, že uspokojí věřitele do výše peněžní částky dle obsahu záruční listiny, jestliže dlužník nesplní svůj závazek nebo jestliže budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině.

Bankovní záruka pokrývá jak rizika prodávajícího, tak rizika kupujícího. Jejím základem je záruční listina, ve které si strany určí rozsah ručení a další podmínky s ručením spojené.

 1. Alternativní formy financování

Peněžní a závazkové úvěry jsou asi nejznámější a nejpoužívanější, ale existují i alternativní formy financování, při kterých klient získává finanční prostředky za určitých specifických podmínek.

Faktoring

Faktoring je příkladem alternativních forem, který slouží k financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb. Jeho podstatou je odkup krátkodobých pohledávek většinou bez postihu vůči původnímu věřiteli. Základem je faktoringová smlouva, která stanoví práva a povinnosti obou stran.

Je lepší půjčit si v bance, nebo jinde?

Dalším zásadním rozlišením půjček je dělení na bankovní a nebankovní půjčky. Jak banky, tak nebankovní úvěrové společnosti mohou poskytovat stejné typy půjček. Je tu však několik rozdílů.

Banky obvykle půjčují více peněz, i doba splatnosti může být delší. Mají však mnohem přísnější podmínky pro získání úvěru. Navíc musíte mít u dané banky běžný účet. Za vyřízení a vedení půjčky často zaplatíte zvláštní poplatky. Celkově je sjednávání úvěru v bance větší administrativní zátěž a v některých případech je potřeba mít ručitele.

Nebankovní poskytovatelé nejsou tak nároční

Naopak nebankovní půjčka, kterou nabízí úvěrové spolčenosti, podléhá stejným zákonným podmínkám a omezením jako bankovní úvěr. Avšak nároky na klienty nejsou tak vysoké. I díky tomu je celý proces vyřízení půjčky mnohem rychlejší a peníze klient dostane do několika minut.

Oproti bankám půjčují „nebankovky“ menší částky peněz, dávají kratší dobu splatnosti a úroková sazba také bývá vyšší. je to proto, že nižší nároky na bonitu klienta s sebou přináší vyšší riziko nesplácení. Nebankovní půjčka je tedy typicky dražší než úvěr u banky.

Pro koho se nebankovní rychlá půjčka hodí?

Když to shrneme, nebankovní půjčka je tedy ideální pro někoho, kdo potřebuje rychle pokrýt nečekaný výdaj. Může být tou pravou volbou i pro někoho, kdo má nějaký ten škraloup ve svojí úvěrové historii.

 

Úvěry rozlišujeme i podle účelu

Dále rozlišujeme úvěry účelové a neúčelové. V případě účelových úvěrů je třeba uvádět, k čemu bude úvěr sloužit. Financují konkrétní potřebu klienta, např. koupi automobilu, rekonstrukci atd. Velmi často je využívají podnikatelé. Do této kategorie spadají také hypoteční úvěry.

Neúčelový úvěr, jako je například rychlá půjčka, může získat prakticky kdokoli, koho vyhodnotí banka či nebankovní společnost jako úvěruschopného. Vyplacení zapůjčeného obnosu probíhá jednoduše na běžný účet. Neúčelová nebankovní půjčka však mívá vyšší úrokovou sazbu.

Kreditka je také úvěr

Příkladem neúčelového úvěru může být i kreditní karta, která slouží k čerpání z úvěrového účtu. Ten si klient zřídí samostatně a lze jej získat i v bance, kde úvěrovaná osoba nemá svůj běžný účet.

Co znamená zajištění úvěru?

Úvěry mohou i nemusí být zajištěné. Pokud však jsou zajištěné, tak věřitel má větší jistotu, že v případě problémů na straně dlužníka dostane peníze zpět. Banka i nebankovní úvěrová instituce si mohou prověřit důvěryhodnost klienta či stanovit úvěrům limity.

Podmínky, které musí klient splňovat pro získání půjčky:

1. Občanství ČR/Trvalý pobyt v ČR
2. Věk 18+
3. Doložit potvrzení o příjmu
4. Mít bankovní účet
5. Předložit doklady totožnosti

Zajištěné úvěry s sebou také zpravidla nesou nižší úroky. Dlužník může ručit například zastavením svého majetku bance, směnkou nebo uzavřeným životním pojištěním s případným plněním ve prospěch banky.

Nebankovní půjčka: Rozhodujete vy

Bankovní i nebankovní půjčka jsou v dnešní době již zcela běžnou záležitostí, jak řešit náhlou finanční potřebu nebo si dopřát to, co už dlouho plánujete. Úvěrů existuje na trhu obrovské množství typů a variant. Konečná volba toho nejvhodnějšího a nejvýhodnějšího produktu závisí jen a pouze na vás.

CHCI PŮJČKUCHCI PŮJČKU