Likvidita, nebo také likvidnost znamená platební schopnost fyzické nebo právnické osoby splácet finanční závazky a to spíše v krátkodobém horizontu. V užším slova smyslu bývá užívána tzv. absolutní likvidita, která vyjadřuje schopnost různých aktiv (majetku podniku) se rychle přeměnit bez větších ztrát v peníze a tím firmě posloužit k úhradě závazků.

Ukazatelé likvidity

  • Ukazatel peněžní likvidity (likvidita I. stupně)
  • Ukazatel pohotové likvidity (likvidita II. stupně)
  • Ukazatel běžné likvidity (likvidita III. stupně)

Ukazatel peněžní likvidity

Ukazatel peněžní likvidity, případně okamžitá likvidita, v běžné řeči nazývána termínem cash ratio (hotovostní poměr), je vypočítána jako poměr mezi hotovostí a krátkodobými závazky (závazky, které jsou splatné do 1 roku).Hotovostí jsou myšleny peníze na účtě a v pokladně, ceniny (poštovní známky, kolky...) atp.

Ukazatel pohotové likvidity

Ukazatel pohotové likvidity, v běžné řeči nazýván termínem quick ratio (rychlý poměr), je poměr mezi tzv. pohotovými oběžnými aktivy a krátkodobými závazky.Pohotová oběžná aktiva zahrnují oběžná aktiva (majetek) po odečtu zásob (materiál, zboží..) a nedobytných pohledávek.Pojem “nedobytná pohledávka” může být chápána jako promlčená pohledávka, nebo insolvence - platební neschopnost dlužníka.

Ukazatel běžné likvidity

Ukazatel běžné likvidity, v běžné řeči nazýván termínem current ratio / working capital ratio (běžný poměr), je poměr mezi oběžnými aktivy (krátkodobým majetkem) a krátkodobými závazky, které jsou splatné do 1 roku. Ukazatel vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku, tzn. kolikrát je firma  schopna uspokojit své věřitele a to v případě, že by proměnila veškerá svá oběžná aktiva na peněžní prostředky v daném okamžiku.

Proč my

  • Jsme tu pro vás již více jak 22 let
  • Půjčíme vám 10 000 Kč až 166 000 Kč na cokoliv
  • Potřebujeme od vás pouze 3 doklady
  • Půjčujeme také studentům, maminkám na mateřské dovolené, důchodcům i cizincům