Ochrana osobních informací pro podnikatele

Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů pro registry SOLUS a NRKI/BRKI

(pro fyzické osoby podnikající)    

Společnost PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ 110 00 (dále též jen “PROFI CREDIT“), jakožto správce osobních údajů, Vám tímto poskytuje následující informace a poučení týkající se zpracování Vašich osobních údajů, a to v souvislosti s Vaší žádostí o uzavření smlouvy o poskytnutí zápůjčky/úvěru mezi Vámi a společností PROFI CREDIT, jakožto Poskytovatelem zápůjčky/úvěru (dále též jen „Smlouva“) a v souvislosti s touto Smlouvou (bude-li uzavřena). Tento dokument zároveň obsahuje znění Vašich souhlasů se zpracováním osobních údajů, které jste oprávněn společnosti PROFI CREDIT a dalším níže uvedeným správcům udělit.   Společnost PROFI CREDIT zpracovává (i bez Vašeho souhlasu) Vaše osobní údaje za následujícími účely:

Účel 1: Zpracování údajů za účelem uzavření a plnění Smlouvy a správy závazkového vztahu mezi Vámi a společností PROFI CREDIT založeného Smlouvou.

Účel 2: Zpracování údajů za účelem vymáhání pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy, včetně vedení případných nalézacích, exekučních či jiných řízení zahájených v souvislosti se Smlouvou. Účel 3: Zpracování údajů za účelem zjištění a posouzení Vaší úvěruschopnosti. Společnost PROFI CREDIT provádí posouzení úvěruschopnosti Vaší osoby za účelem ochrany svých zájmů a zájmů Vaší osoby, zejména zájmu na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům. V souvislosti s posuzováním úvěruschopnosti Vaší osoby dochází ve vztahu k Vaší osobě ze strany společnosti PROFI CREDIT k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Za shora uvedenými účely č. 1, 2 a 3 společnost PROFI CREDIT zpracovává Vaše následující osobní údaje:
·      identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno, datum narození, adresu bydliště, sídlo, číslo občanského průkazu, číslo jiného průkazu totožnosti, IĆ, apod.),
·      údaje o tom, zda mezi Vámi a společností PROFI CREDIT došlo k uzavření, příp. neuzavření Smlouvy,
·      údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích, které vznikly, vzniknou, nebo mohou vzniknout vůči společnosti PROFI CREDIT v souvislosti se Smlouvou a o plnění těchto závazků z Vaší strany,
·      údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků souvisejících se Smlouvou,
·      další údaje o Vaší osobě, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce, příjmech a výdajích, informace o komunikačních adresách, elektronickém (telefonickém) spojení, e-mailové adrese, údaje o státní příslušnosti, rodinném stavu, vyživovací povinnosti vůči dětem, zadlužení a výši výdajů a plateb, údaje o podnikání, údaje o zaměstnání či jiné pracovní činnosti, o formě bydlení, dosaženém vzdělání, číslu Vašeho bankovního účtu, údaje uvedené v bankovním výpisu z Vašeho účtu, a jiné údaje, které jste sdělil či sdělíte společnosti PROFI CREDIT kdykoliv v době trvání Smlouvy či jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy, Za účelem zjištění a posouzení Vaší úvěruschopnosti (účel č. 3) společnost PROFI CREDIT zpracovává i údaj o Vašem rodném čísle.

Účel 4: Zpracování osobních údajů v registrech SOLUS. Společnost PROFI CREDIT provádí posouzení Vaší úvěruschopnosti i na základě údajů získaných z registrů sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a fyzických osob – podnikatelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů a fyzických osob – podnikatelů , konkrétně na základě registrů provozovaných ze strany SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925.

Účel 5: Zpracování osobních údajů v rámci Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací Za účelem ochrany našeho zájmu na poskytování úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy zjišťujeme a zpracováváme údaje o osobách (a to i bez souhlasu těchto osob, vyjma rodného čísla) potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, jsme dále uživatelem Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

Účel 6: Zpracování údajů za účelem plnění povinností společnosti PROFI CREDIT podle zákona č. 235/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Společnost PROFI CREDIT je v souvislosti s uzavíráním Smlouvy povinnou osobou podle zákona č. 235/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále též jen „ZAML“). Společnost PROFI CREDIT je tak povinna provést v souladu se ZAML Vaší identifikaci a kontrolu a plnit další povinnosti stanovené ZAML a v této souvislosti zpracovává Vaše osobní údaje. Účel 7: Zpracování údajů za účelem plnění povinností společnosti PROFI CREDIT dle daňových a účetních předpisů. Společnost PROFI CREDIT je v souvislosti s uzavíráním Smlouvy povinna plnit veškeré své povinnosti vyplývající z daňových a účetních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, když při plnění těchto svých povinností bude společnost PROFI CREDIT zpracovávat Vaše osobní údaje.

Souhlas se zpracováním rodného čísla v rámci Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací

Souhlasím: Ano/
Ne

Udělením tohoto souhlasu souhlasíte v souvislosti se žádostí o uzavření Smlouvy s tím, aby společnost PROFI CREDIT za níže uvedeným účelem zpracovávala Vaše rodné číslo způsobem a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Nebankovního registru klientských informací („Informační Memorandum“). Znění tohoto Informačního memoranda je uvedeno zde: www.proficredit.cz/o-profi-credit/clenstvi-v-asociacich/. Účelem zpracování rodného čísla na základě tohoto souhlasu je (i) zajištění Vaší jednoznačné identifikace v rámci Nebankovního registru klientských informací („NRKI“) a umožnění vzájemného informování uživatelů NRKI a (ii) vzájemné informování uživatelů NRKI a uživatelů Bankovního registru klientských informací („BRKI“) o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se Smlouvou ze strany uživatelů NRKI a BRKI.

Souhlas se zpracováním rodného čísla v registrech SOLUS

Souhlasím: Ano/Ne

Udělením tohoto souhlasu souhlasíte v souvislosti se žádostí o uzavření Smlouvy s tím, aby PROFI CREDIT za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala Vaše rodné číslo, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených níže. Tímto souhlasem souhlasíte s tím, aby za níže uvedeným účelem:
a)     Společnost PROFI CREDIT shromažďovala, zpracovávala a uchovávala Vaše rodné číslo zejména ve spojení s dalšími údaji, a to v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (též jen „Poučení“);
b)     Společnost PROFI CREDIT Vaše rodné číslo zejména ve spojení s dalšími údaji dále předávala k dalšímu zpracování sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen „Sdružení SOLUS“), které je správcem „Pozitivního registru sdružení SOLUS“ (též jen „Pozitivní registr“), Registru FO Sdružení SOLUS  (též jen „Registr FO“) a Registru IČ Sdružení SOLUS  (též jen „Registr IČ“)  k dalšímu shromažďování,  zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ. Sdružení SOLUS je oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů;
c)     Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor údajů o Vás od všech členských společností, případně též společně s dalšími veřejně dostupnými údaji o Vás (např. údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru údajů o Vás provádělo statistická vyhodnocení Vaší bonity a důvěryhodnosti;
d)     Sdružení SOLUS údaje o Vás (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních Vaší bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům sdružení SOLUS) Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ, tedy i společnosti PROFI CREDIT, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedeném pro každý z těchto registrů v Poučení;
e)     Společnost PROFI CREDIT získávala informace o Vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ;
f)      Všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru anebo Registru FO anebo Registru IČ, kterým byly zpřístupněny údaje o Vás, tyto používali, a to případně spolu s dalšími údaji o Vás, jež oprávněně zpracovávají; Účelem zpracování údajů je:
a)     splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a zápůjček a jiných obchodů společností PROFI CREDIT
b)     zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce;
c)     posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru. Registru FO a Registru IČ, a to i opakovaně;
d)     ochrana práv společnosti PROFI CREDIT a ostatních členů sdružení SOLUS.

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů, a to jak v případech, kdy tomuto zpracování dochází bez Vašeho souhlasu, tak v případech, kdy k tomuto zpracování dochází na základě Vašich shora uvedených souhlasů, včetně úplného znění udělovaných souhlasů se zpracováním osobních údajů, jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob podnikatelů – Úplné znění nalezne zde

Potvrzení o seznámení se shora uvedenými informaci a udělení shora označených souhlasů: Skutečnost, že jste se seznámil se shora uvedenými informacemi (včetně úplného znění dokumentu Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob podnikatelů – Úplné znění), potvrdíte, a zároveň udělíte veškeré své shora označené souhlasy se zpracováním Vašich osobních údajů následovně: v rámci sepisování žádosti o zápůjčku sdělíte úvěrovému poradci zastupující společnost PROFI CREDIT Czech, a.s. jedinečné kódy, které Vám budou za tímto účelem společností PROFI CREDIT Czech a.s. zaslány formou SMS zprávy na telefonní číslo, které za tímto účelem společnosti PROFI CREDIT Czech a.s. sdělíte). Číselný kód slouží pro poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů v Registrech NRKI a BRKI. Písmenný kód slouží pro poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů v registrech SOLUS. Za účelem archivace tohoto dokumentu ze strany společnosti PROFI CREDIT Czech a.s. budou zároveň Vaše identifikační údaje a datum Vašeho potvrzení a udělení shora uvedených souhlasů vloženy do znění tohoto dokumentu.

—————————————————————————————————————————————————————-

Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů pro registry SOLUS a NRKI/BRKI (pro fyzické osoby zastupující právnickou osobu)  

Společnost PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ 110 00 (dále též jen “PROFI CREDIT“), jakožto správce osobních údajů, Vám tímto poskytuje následující informace a poučení týkající se zpracování Vašich osobních údajů, a to v souvislosti s  žádostí o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru (zápůjčky) mezi společností __________, IĆ: ___________, se sídlem ____________ (dále též jen „Klient“), kterého v této věci zastupujete, a společností PROFI CREDIT, jakožto Poskytovatelem úvěru/zápůjčky (dále též jen „Smlouva“) a v souvislosti s touto Smlouvou (bude-li uzavřena). Tento dokument zároveň obsahuje znění Vašich souhlasů se zpracováním osobních údajů, které jste oprávněn společnosti PROFI CREDIT a dalším níže uvedeným správcům udělit.   Společnost PROFI CREDIT zpracovává (i bez Vašeho souhlasu) Vaše osobní údaje za následujícími účely:

Účel 1: Zpracování údajů za účelem správy závazkového vztahu založeného Smlouvou, vymáhání pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy, včetně vedení případných nalézacích, exekučních či jiných řízení zahájených v souvislosti se Smlouvou. Účel 2: Zpracování údajů za účelem zjištění a posouzení úvěruschopnosti Klienta.

Za shora uvedenými účely č. 1 a 2 společnost PROFI CREDIT zpracovává Vaše následující osobní údaje:
·      identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno, datum narození, adresu bydliště, číslo občanského průkazu, číslo jiného průkazu totožnosti, apod.),
·      další údaje o Vaší osobě, zejména informace o komunikačních adresách, elektronickém (telefonickém) spojení a e-mailové adrese, informace o právním důvodu, na jehož základě jednáte za Klienta, a jiné údaje, které jste sdělil či sdělíte společnosti PROFI CREDIT kdykoliv v době trvání Smlouvy či jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy, Za účelem zjištění a posouzení úvěruschopnosti Klienta (účel č. 2) společnost PROFI CREDIT zpracovává i údaj o Vašem rodném čísle.

Účel 3: Zpracování údajů za účelem plnění povinností společnosti PROFI CREDIT podle zákona č. 235/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Společnost PROFI CREDIT je v souvislosti s uzavíráním Smlouvy povinnou osobou podle zákona č. 235/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále též jen „ZAML“). Společnost PROFI CREDIT je tak povinna provést v souladu se ZAML identifikaci Klienta, která zahrnuje i identifikaci Vaší osoby, a kontrolu Klienta a plnit další povinnosti stanovené ZAML a v této souvislosti zpracovává Vaše osobní údaje.

Účel 4: Zpracování údajů za účelem plnění povinností společnosti PROFI CREDIT dle daňových a účetních předpisů. Společnost PROFI CREDIT je v souvislosti s uzavíráním Smlouvy povinna plnit veškeré své povinnosti vyplývající z daňových a účetních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, když při plnění těchto svých povinností bude společnost PROFI CREDIT zpracovávat Vaše osobní údaje.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v Registrech NRKI a BRKI

Souhlasím: Ano/Ne

V souvislosti s  žádostí o uzavření Smlouvy souhlasíte s tím, aby PROFI CREDIT za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala Vaše osobní údaje, včetně Vašeho rodného čísla („osobní údaje“), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Nebankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací) („Informační Memorandum“). Účelem zpracování údajů na základě tohoto souhlasu je (i) zajištění vzájemného informování uživatelů Nebankovního registru klientských informací („NRKI“) a (ii) vzájemné informování uživatelů NRKI a uživatelů Bankovního registru klientských informací („BRKI“) o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti Klienta a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v registrech SOLUS
 Souhlasím: Ano  – Ne Udělením tohoto souhlasu se zpracováváním souhlasíte v souvislosti s žádostí Klienta o uzavření Smlouvy s tím, aby PROFI CREDIT za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala Vaše osobní údaje, včetně Vašeho rodného čísla („osobní údaje“), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených níže. Tímto souhlasem souhlasíte s tím, aby za níže uvedeným účelem:
a)     Společnost PROFI CREDIT shromažďovala, zpracovávala a uchovávala Vaše údaje, a to v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (též jen „Poučení“), a to včetně Vašeho rodného čísla a dále též Vaše IČ, pokud Vám bylo přiděleno;
b)     Společnost PROFI CREDIT Vaše údaje dále předávala k dalšímu zpracování sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen „Sdružení SOLUS“), které je správcem „Pozitivního registru sdružení SOLUS“ (též jen „Pozitivní registr“), Registru FO Sdružení SOLUS  (též jen „Registr FO“) a Registru IČ Sdružení SOLUS  (též jen „Registr IČ“)  k dalšímu shromažďování,  zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ. Sdružení SOLUS je oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů;
c)     Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor údajů Klienta od všech členských společností, případně též společně s dalšími veřejně dostupnými údaji Klienta (např. údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru údajů Klienta provádělo statistická vyhodnocení bonity a důvěryhodnosti Klienta;
d)     Sdružení SOLUS údaje Klienta (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních bonity a důvěryhodnosti Klienta) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům sdružení SOLUS) Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ, tedy i společnosti PROFI CREDIT, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedeném pro každý z těchto registrů v Poučení;
e)     Společnost PROFI CREDIT získávala informace o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Klienta z Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ;
f)      Všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru anebo Registru FO anebo Registru IČ, kterým byly zpřístupněny údaje Klienta, tyto používali, a to případně spolu s dalšími údaji Klienta, jež oprávněně zpracovávají; Účelem zpracování údajů je:
a)     splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a zápůjček a jiných obchodů společností PROFI CREDIT
b)     zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Klienta;
c)     posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Klienta ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru. Registru FO a Registru IČ, a to i opakovaně;
d)     ochrana práv společnosti PROFI CREDIT a ostatních členů sdružení SOLUS.     Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů, a to jak v případech, kdy tomuto zpracování dochází bez Vašeho souhlasu, tak v případech, kdy k tomuto zpracování dochází na základě Vašich shora uvedených souhlasů, včetně úplného znění udělovaných souhlasů se zpracováním osobních údajů, jsou uvedeny v dokumentu

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob zastupujících právnické osoby  – Úplné znění 
nalezne zde 

Potvrzení o seznámení se shora uvedenými informaci a udělení shora označených souhlasů: 
Skutečnost, že jste se seznámil se shora uvedenými informacemi (včetně úplného znění dokumentu Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob zatupujících právnické osoby – Úplné znění), potvrdíte, a zároveň udělíte veškeré své shora označené souhlasy se zpracováním Vašich osobních údajů následovně: v rámci sepisování žádosti o zápůjčku sdělíte úvěrovému poradci zastupující společnost PROFI CREDIT Czech, a.s. jedinečné kódy, které Vám budou za tímto účelem společností PROFI CREDIT Czech a.s. zaslány formou SMS zprávy na telefonní číslo, které za tímto účelem společnosti PROFI CREDIT Czech a.s. sdělíte). Číselný kód slouží pro poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů v Registrech NRKI a BRKI. Písmenný kód slouží pro poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů v Registrech SOLUS. Za účelem archivace tohoto dokumentu ze strany společnosti PROFI CREDIT Czech a.s. budou zároveň Vaše identifikační údaje a datum Vašeho potvrzení a udělení shora uvedených souhlasů vloženy do znění tohoto dokumentu.

Až 166 000 Kč na cokoliv
Peníze na účtu do 24 hod.
Bezplatný odklad až 3 splátek

Peníze do 24 hod. od schválení
Vracíme až 104 000 Kč zpět
Bez podnikatelského záměru