Ochrana osobních informací - web

Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů pro vybrané účely

Společnost PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ 110 00 (dále též jen “PROFI CREDIT“), jakožto správce osobních údajů, Vám tímto poskytuje následující informace a poučení týkající se zpracování Vašich osobních údajů, a to v souvislosti s Vaší žádostí o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru mezi Vámi (v pozici klienta či spoluúčastníka) a společností PROFI CREDIT, jakožto Poskytovatelem úvěru (dále též jen „Smlouva“) a v souvislosti s touto Smlouvou (bude-li uzavřena). Tento dokument zároveň obsahuje znění Vašich souhlasů se zpracováním osobních údajů, které jste oprávněn společnosti PROFI CREDIT a dalším níže uvedeným správcům udělit.

Společnost PROFI CREDIT zpracovává (i bez Vašeho souhlasu) Vaše osobní údaje za následujícím účelem:

Zpracování údajů za účelem uzavření a plnění Smlouvy a správy závazkového vztahu mezi Vámi a společností PROFI CREDIT založeného Smlouvou.

Společnost PROFI CREDIT zpracovává Vaše osobní i v případech, pokud je to nezbytné pro splnění povinnosti, která je společnosti PROFI CREDIT uložena právním předpisem.

Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu:

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely souhlasíte s tím, že společnost PROFI CREDIT je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno, a nebo název společnosti, IČO), případně adresné identifikační údaje (adresu bydliště/ sídlo společnosti, kontaktní adresu, informace o komunikačních adresách, elektronické spojení: telefonní (mobilní) číslo, e-mail apod., údaje o tom, zda mezi Vámi a společností PROFI CREDIT došlo k uzavření, příp. neuzavření Smlouvy, údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích, které vznikly, vzniknou, nebo mohou vzniknout vůči společnosti PROFI CREDIT v souvislosti se Smlouvou a o plnění těchto závazků z Vaší strany, údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků souvisejících se Smlouvou, další údaje o Vaší osobě, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce, příjmech a výdajích, údaje o státní příslušnosti, rodinném stavu, vyživovací povinnosti vůči dětem, zadlužení a výši výdajů a plateb, údaje o zaměstnání či jiné pracovní činnosti, a jiné údaje, které jste sdělil či sdělíte společnosti PROFI CREDIT kdykoliv v době trvání zájmu o úvěr/ zápůjčku a dále v době trvání Smlouvy či jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy, pro následující účely:

  • Nabízení produktů a služeb společností PROFI CREDIT
  • Informování o nabízených produktech a službách společnosti PROFI CREDIT a dalších spřízněných či spolupracujících osob, jakož i ke zjišťování Vaší spokojenosti. Seznam spřízněných či spolupracujících osob je uveden zde: proficredit.cz/spolupracujici-osoby/.

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů, a to jak v případech, kdy tomuto zpracování dochází bez Vašeho souhlasu, tak v případech, kdy k tomuto zpracování dochází na základě Vašeho shora uděleného souhlasu se zpracovánímosobních údajů, včetně úplného znění udělovaných souhlasů se zpracováním osobních údajů, které jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů – Úplné znění, který je uveřejněn na internetových stránkách společnosti PROFI CREDIT – ZDE.

Ve zmiňovaném dokumentu naleznete také Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předávání do třetích zemí či mezinárodním organizacím, zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů a další práva, která (jakožto subjekt údajů) máte na základě Nařízení.